Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa
Syýasat habarlary
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa
Çap edildi 15.10.2021
744

Hormatly jenap Prezident!

Hytaý Halk Respublikasynyň döredilmeginiň 72 ýyllygy mynasybetli iberen gutlag hatyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymy beýan edýärin. 

Hytaý hem-de Türkmenistan dostlukly ýurtlar we strategik hyzmatdaşlardyr. Şu ýylyň maýynda biz hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň dürli ugurlary boýunça telefon gepleşigini üstünlikli geçirdik hem-de pikir alyşdyk, esasy ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ylalaşyk gazandyk. 

Men hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine uly üns berýärin hem-de Siziň bilen netijeli işe we dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýärin. Biziň ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin bilelikde umumy tagallalary etmäge taýýardyryn. 

Size berk jan saglyk, abadançylyk, dostlukly Türkmenistana hem-de onuň halkyna bolsa gülläp ösmegi, bagtyýarlyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Si Szinpin,

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy.

Soňky habarlar
03.12
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
03.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
02.12
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
02.12
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanynda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetini döretmek bellenildi
02.12
Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň mejlisi
02.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat