Baş sahypa
\
Teswirlemeler
\
2021-nji ýylyň awgusty: milli Liderimiziň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen
Teswirlemeler
2021-nji ýylyň awgusty: milli Liderimiziň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen
Çap edildi 09.09.2021
2450

Garaşsyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan «Açyk gapylar» we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyna pugta eýermek bilen, sebit hem-de ählumumy ösüşiň wajyp meselelerini çözmekde has işjeň orny eýeleýär. Awgust aýynda bolup geçen duşuşyklar, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler, forumlar munuň aýdyň subutnamasydyr.

Awgust aýynyň başynda BMG-niň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy umumy mejlisinde milli Liderimiziň başlangyjy bilen öňe sürlen “Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek” atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Bu Kararnamanyň döredijileri bolup, dünýäniň 48 döwleti çykyş etdi. Tutuş dünýäde koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmek işine saldamly goşant goşmaga gönükdirilen bu Kararnama ýurdumyzyň başlangyjy boýunça 2014-nji, 2015-nji hem-de 2017-nji ýyllarda BMG tarapyndan ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasynda gatnaşyklary üpjün etmek babatda kabul edilen resminamalaryň üstüni ýetirdi.

Bularyň ählisi hem-de Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň şu, 75-nji ýubileý mejlisiniň wise-başlyklygyna altynjy gezek saýlanylmagy Birleşen Milletler Guramasy bilen yzygiderli giňeldilýän hyzmatdaşlygyň strategik häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyz uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, mundan beýläk-de Milletler Bileleşigi bilen netijeli we giň gerimli gatnaşyklary ösdürmegi göz öňünde tutýar.

2-nji awgustda, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň Türkmenistana döwlet saparynyň öňüsyrasynda Daşary işler ministrliginde dostlukly ýurduň senagat we täze tehnologiýalar ministri Şerali Kabir bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar köp ugurlar boýunça döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklap, ýokary derejedäki gepleşikleriň türkmen-täjik syýasy-diplomatik gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirdiler.

Şol gün Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýum we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky özbek wekiliýeti Türkmenistana iş sapary bilen geldi. Gepleşikleriň barşynda ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň yzygiderli duşuşyklaryny guramagyň hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygy bellenildi.

Sebit boýunça goňşy döwletleriň netijeli hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak we giňeltmek Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň netijeli daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolupdy we şeýle bolmagynda galýar. Şol ýurtlaryň halklaryny türkmen halky bilen medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy, taryhyň dowamynda emele gelen dostluk gatnaşyklary we birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri birleşdirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Hazaryň kenarynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 6-njy awgustda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy munuň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Awgust aýynyň esasy syýasy wakasyna öwrülen bu foruma gatnaşmak üçin Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew ýurdumyza geldiler.

Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmanlaryň öňünde çykyş edip, Merkezi Aziýa döwletleriniň ägirt uly we köpugurly mümkinçiliklere eýedigini belledi. Olaryň durmuşa geçirilmegi umumy abadançylygyň, rowaçlygyň hem-de öňegidişligiň bähbitlerine laýyk gelýär. Biziň ýurdumyz sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge yzygiderli, sazlaşykly hem-de toplumlaýyn çemeleşmek ugrunda çykyş edýär. Bu bolsa sebitiň diňe bir yklymda däl, eýsem, ählumumy derejede hem ornunyň artýandygyny göz öňünde tutmak bilen aýratyn ähmiýete eýe bolýar.

“Men biziň birek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbitleri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli goňşuçylygyň we hormat goýmagyň köpasyrlyk tejribesine, egsilmez ynsanperwer we adamçylyk gatnaşyklaryna, medeniýetiň, diniň we däp-dessurlaryň umumylygyna daýanyp, öz ýörelgelerimizi açyk we ynanyşmak bilen beýan edip, çözüp bilmejek meselämiziň ýokdugyna ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň teklipleri we başlangyçlary oňyn seslenme döretdi.

Gürrüň, ilkinji nobatda, “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamak, epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça sebit merkezini, Merkezi Aziýanyň medeni dialogynyň forumyny döretmek, ykdysady we telekeçilik işjeňligine goldaw bermek boýunça bäştaraplaýyn Işewür geňeşini esaslandyrmak hem-de ähli ulgamlarda sebit hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga we Merkezi Aziýany durnukly, ykdysady taýdan ösen, gülläp ösýän sebite öwürmäge gönükdirilen beýleki teklipler barada barýar. “Ýol kartasynda” orta möhletli geljek üçin bilelikdäki işiň ileri tutulýan ugurlary kesgitleniler.

Hormatly Prezidentimiziň teklibi boýunça Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde guralan möhüm ähmiýetli çäreleriň ýene-de bäşisi sebit gatnaşyklarynyň täze ugurlaryny açdy. Şolaryň hatarynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, milli önümleriniň halkara sergisi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwaly, medeniýet we sungat ussatlarynyň dabaraly konserti bar.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilen ýylda geçirilen bu çäreleriň ählisi köpasyrlyk taryhy-medeni, dostluk, doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary bilen birleşen sebitiň döwletleriniň halklarynyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyna saldamly goşant goşdy.

Sebitiň döwletleriniň bäşisiniň wekilleriniň, şeýle hem BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň hem-de BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Ýewropa we GDA döwletleri boýunça Sebitleýin edarasynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Zenanlaryň dialogy zenanlaryň mümkinçiliklerini has doly açmakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Bu forum “Zenanlar, parahatçylyk we howpsuzlyk” atly Ählumumy gün tertibiniň, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş babatyndaky Gün tertibiniň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda kabul edilen beýleki köptaraplaýyn halkara resminamalaryň wezipelerini çözmegiň hatyrasyna sebit gatnaşyklaryny mundan beýläk-de işjeňleşdirmegiň ýolunda netijeli ädim boldy. Ýeri gelende aýtsak, BMG-niň esasy düzümleýin edaralarynyň wekilleri milli maksatnamalary hem-de oňyn özgertmeleri amala aşyrmakda Merkezi Aziýanyň döwletlerine ýardam bermäge taýýardyklaryny nygtadylar.

Forumyň esasy maksady gender deňligini üpjün etmekde dürli ulgamlarda köpugurly hyzmatdaşlygy ilerletmäge gönükdirilen sebit gatnaşyklaryny ösdürmekde gazanylan üstünlikleri seljermekden ybarat boldy. Mälim bolşy ýaly, forumyň jemleri boýunça Jarnama kabul edildi, ol zenanlaryň döwletleriň syýasy we durmuş-ykdysady durmuşyna gatnaşmagyny giňeltmek üçin milli hem-de sebit derejelerinde amala aşyrylmagy zerur bolan çäreler babatynda maslahatlary öz içine alýar.

Şol gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy sebitiň döwletleriniň söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge çalyşýandygyny aýdyňlyk bilen görkezdi.

Forumyň ähli döwletleriň we sebitleriň, şol sanda Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetine gönüden-göni täsir edýän wehimleriň ýüze çykan mahalynda geçirilmegi onuň tapawutly aýratynlygy boldy. Munuň özi diňe bir çökgünligiň ýaramaz täsirlerini azaltmaga däl, eýsem, ykdysady ösüşiň durnukly derejesine çykmaga, durmuş taýdan ösüş maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin şertleri üpjün etmäge, sebitiň ýurtlarynyň ýolbaşçylary tarapyndan gazanylan ylalaşyklara laýyklykda, özara gatnaşyklaryň meýilnamalaryny ýerine ýetirmäge gönükdirilen bilelikdäki meýilnamalary we anyk ädimleri işläp taýýarlamak boýunça wezipeleriň aýratyn wajypdygyny şertlendirýär.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, döwlet we hususy kärhanalarynyň hem-de olaryň geljekki hyzmatdaşlarynyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň geçirilendigi bellärliklidir, olaryň barşynda özara gatnaşyklaryň geljegi uly bolan ugurlary we anyk taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň işewür toparlarynyň wekilleri Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň we Täjigistanyň kompaniýalary bilen eksport we import ugurly hem-de hyzmatdaşlyk şertnamalarynyň 74-sini baglaşdylar. Şeýle hem möhüm pudagara resminamalaryň 11-sine gol çekildi. Olar aýry-aýry taraplaryň birnäçe ugurlarda, şol sanda ulag, halkara konteýner we multimodal ýük daşamalary, senagat, nebitgaz we elektroenergetika ulgamlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek pikirini tassyklady.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň çäginde ýaýbaňlandyrylan sebitiň ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň okgunly ösýändigini we kuwwatynyň artýandygyny görkezdi. Sebitiň döwletleriniň ykdysadyýetleriniň pudaklarynyň üstünlikleriniň giň gerimli gözden geçirilişi täze işewür gatnaşyklary ýola goýmak, däp bolan söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak hem-de iň täze tehnologik işläp taýýarlamalary ulanmak we innowasion ykdysadyýeti döretmek boýunça işjeň tejribe alyşmak üçin giň mümkinçilikleri açdy. Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygynyň resmi maksatnamasynyň üstüni ýetiren giň gerimli serginiň esasy aýratynlygy döwrebap sanly tehnologiýalaryň ulanylmagyndan ybarat boldy. Diwersifikasiýa ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanda şol tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly üns berilýär.

Halkara sergide ýurdumyzyň pawilýony iň uly meýdany eýeledi. Şol ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ähli babatda ösen, kuwwatly ykdysadyýetli hem-de adamlaryň abadançylygynyň has-da ýokarlanmagyna aýratyn ähmiýet berýän döwleti gurmak boýunça durmuşa geçirýän strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary aýdyňlyk bilen görkezildi.

Şol günlerde Hazaryň türkmen kenarynda geçirilen beýleki möhüm çäreler, hususan-da, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwaly hem-de sebitiň döwletleriniň medeniýet we sungat ussatlarynyň dabaraly konserti sebitiň halklarynyň has-da ýakynlaşmagy, olaryň medeni we ruhy gymmatlyklarynyň giňden wagyz edilmegi üçin uly mümkinçilikleri açdy.

6-njy awgustda Awazada Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň hem-de Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisleri geçirildi. Taraplar ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar, dostlukly döwletleriň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, däp bolan hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň täze ýollaryny we görnüşlerini gözlemegiň wajypdygyny nygtadylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar — Türkmenistanyň hem-de hyzmatdaş ýurtlaryň dürli ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri köpasyrlyk dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna berk ygrarlydyklaryny beýan edip, doganlyk halklaryň bähbidine gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge gönükdirilen geňeşmeleriň we gepleşikleriň yzygiderli geçirilmeginiň zerurdygyny nygtadylar.

10-njy awgustda Daşary işler ministrliginde BMG-niň Türkmenistanda täze bellenen Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bilen duşuşyk geçirildi. Ýurdumyzyň BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygynyň örän netijeli häsiýete eýedigi bellenildi. Taraplar 2020-nji ýylyň martynda gol çekilen Türkmenistanyň Hökümetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Çarçuwaly maksatnamasynyň amala aşyrylyşynyň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de milli derejede Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça ýerine ýetirilen işlere garadylar.

Oba hojalyk toplumynyň binasynda geçirilen «Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat her ýylyň 12-nji awgustynda Hazarýaka döwletler tarapyndan bellenilýän Hazar deňziniň gününe bagyşlanyldy. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti hem-de Hazar deňzi instituty tarapyndan Daşary işler ministrliginiň goldaw bermeginde bilelikde guraldy.

Maslahata wideoaragatnaşyk arkaly Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, şeýle-de ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, abraýly düzümleriň — BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň (UNDP), Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, BMG-niň Daşky gurşaw baradaky maksatnamasynyň (UNEP), BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO), Merkezi Aziýanyň sebit ekologiýa meseleleri boýunça merkeziniň, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) hem-de beýleki guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Forumyň gün tertibine kenarýaka ýurtlaryň Hazar deňziniň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek işinde hyzmatdaşlyga degişli möhüm meseleleriň giň toplumy girizildi. Çykyşlarda bu ulgamda sebitiň döwletlerinde alnyp barylýan köptaraplaýyn işler giňişleýin beýan edildi. Şeýle hem Hazaryň daşky gurşawyny goramak, deňziň biologik köpdürlüligini aýawly saklamak, onuň baýlyklaryny rejeli ulanmak ulgamynda milli derejede geçirilýän işleriň esasy ugurlary hem-de netijeleri beýan edildi.

Bellenilişi ýaly, daşky gurşawy goramak we tebigatdan rejeli peýdalanmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistan bu ugurda halkara dialoga işjeň gatnaşmak bilen, şol gatnaşyklaryň yzygiderli, toplumlaýyn hem-de netijeli häsiýete eýe bolmagy üçin ähli tagallalary edýär. BMG tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda hem bu gatnaşyklar uly ähmiýete eýedir.

15-nji awgustda Daşary işler ministrliginde ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stiwen Klimow bilen duşuşyk guraldy. Onuň barşynda dürli ulgamlarda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy, iki döwletiň diplomatik gulluklarynyň arasyndaky ysnyşykly gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigi nygtaldy. Şeýle hem taraplar özara gyzyklanma bildirilýän sebitleýin we halkara syýasatyň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy ulgamynda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň 21-nji awgustda geçirilen nobatdaky mejlisiniň gün tertibine abraýly guramalar, ilkinji nobatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleri bilen ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhüm meseleleri girizildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan Milletler Bileleşiginiň agzasy bolmak bilen, häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge işjeň gatnaşýar. BMG, hususan-da, BMG-niň Ösüş maksatnamasy, BMG-niň Ilat gaznasy, BMG-niň Çagalar gaznasy, Migrasiýa boýunça halkara gurama, Halkara zähmet guramasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy bilen ynsanperwerlik ulgamy ýaly wajyp ugurda netijeli hyzmatdaşlyk üstünlikli ösdürilýär. Ýaşlar syýasaty, gender deňligi, enäniň we çaganyň saglygyny goramak, mümkinçilikleri çäkli adamlaryň hukuklaryny üpjün etmek meseleleri we beýlekiler özara gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarydyr.

Ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň Tokioda geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy awgust aýynyň şanly wakalarynyň biri boldy. Olimpiýa oýunlarynda türkmen sportunyň häzirki zaman taryhynda ilkinji gezek kümüş medal gazanyldy. Agyr atletikaçy Polina Gurýewa 59 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, 217 kilogram netije görkezdi we dünýä möçberindäki ýaryşda ikinji orny eýeledi.

21-nji awgustda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Watanymyzyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň türgenlerini hormatlamak dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň Permanlaryna we Buýruklaryna laýyklykda, wise-premýer, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Berdimuhamedow tapawutlanan türgene hem-de onuň tälimçilerine dabaraly ýagdaýda döwlet sylaglaryny gowşurdy. Türgenler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýokary netijeler sportuny ösdürmäge goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Watanymyzyň dünýäniň sport giňişliginde abraýyny mundan beýläk-de artdyrmak üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

25-26-njy awgustda Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabatda saparda boldy. Daşary syýasat edarasynda geçirilen duşuşygyň barşynda diplomatlar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygynyň ähmiýeti nygtaldy. Türkmenistanyň we Pakistanyň ýakyn goňşymyz Owganystanyň içerki syýasy durnuklylygyna we howpsuzlygyna uly gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy hem-de iki ýurduň geçmişdäki tejribesini nazara almak bilen, sebitleýin gatnaşyklary ýola goýmagyň zerurdygy bellenildi.

Onlaýn tertipde Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Awstriýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň hem-de migrasiýa meselelerine jogap berýän guramalarynyň wekilleriniň 30-njy awgustda geçirilen gepleşikleri hem owgan meselesine bagyşlanyldy.

Taraplar Owganystandaky syýasy wakalary hem-de olaryň sebit durnuklylygyna we howpsuzlygyna edýän täsirini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem bosgunlar we migrantlar bilen bagly ýagdaýlara garaldy, şol sanda sebit we halkara hyzmatdaşlygyň kabul ederlikli gurallaryna syn berildi. Bellenilişi ýaly, Bitarap Türkmenistan bar bolan meseleleri diňe syýasy-diplomatik usullar we serişdeler arkaly parahatçylykly kadalaşdyrmagyň tarapdary bolmak bilen, goňşy ýurtda ýagdaýy çalt kadalaşdyrmak hem-de dünýä bileleşiginiň bu işe işjeň gatnaşmagy ugrunda çykyş edýär.

Ýurdumyzyň BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň hemişelik agzasy bolmak bilen, çylşyrymly ynsanperwer meseleleri çözmekde baý tejribe toplandygy hem-de halkara hyzmatdaşlary owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini bermegiň özara kabul ederlikli ýollaryny gözlemäge we ulanmaga çagyrýandygy nygtaldy.

Türkmenistan goňşy ýurduň ygtyýarly wekilleri bilen işjeň we netijeli gatnaşyklary saklaýar, serhetýaka sebitlerde ýagdaýyň durnuklylygyny tassyklaýar hem-de ýük daşamalarynyň talabalaýyk hereketini hem-de özara ylalaşyklar esasynda iki döwletiň arasyndaky serhet nokatlarynyň işini goldamak babatda iş alyp barýar.

Awgust aýynyň ahyrynda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, ugurdaş hem-de harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri Owganystanyň Farýab welaýatynyň ygtyýarly wekilleri, hususan-da, Andhoý, Hançarbag, Gurgan etraplarynyň häkimleri we Akina gümrük nokadynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdylar. Serhetýaka etraplarda serhet, gümrük we fitoarassaçylyk gözegçiligini talabalaýyk amala aşyrmak bilen baglanyşykly hyzmatdaşlygyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýlelikde, tomsuň soňky aýynyň wakalarynyň syny ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasat ugruny hem-de möhüm halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek boýunça giň gerimli işleri yzygiderli amala aşyrýandyklarynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Milli Liderimiziň şol başlangyçlary dünýäniň ähli künjeklerinde hemmetaraplaýyn goldawa mynasyp bolýar we Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň köpugurly kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga gönükdirilendir.

Soňky habarlar
28.11
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi
28.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
28.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
28.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
28.11
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi
28.11
Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi