Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidenti «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglady
Resmi
Türkmenistanyň Prezidenti «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglady
Çap edildi 05.09.2021
1256

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, aşakda görkezilen bäsleşige gatnaşyjylar ýeňijiler diýlip yglan edildi, olara degişli diplomlar we noutbuk kompýuterleri gowşuryldy:

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň 4-nji synp okuwçysy Isgender Myratberdiýewiç Rejepow;

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky 1-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Çeper Begmyradowna Orazmämmedowa;

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki 9-njy orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Şamämmet Aşyrmämmedowiç Baýrammämmedow;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 77-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Didar Pirjanowiç Sapargeldiýew;

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Gylyç Rozykul ogly Rozykulow;

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Umyt Nurmämedowiç Işangulyýew.

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşan çagalara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Soňky habarlar
16.09
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
16.09
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
16.09
«Türkmengeologiýa» gözleg-barlag işlerini geçirmek üçin Singapuryň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
16.09
«Türkmen atlary» Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek üçin «Berk ýol» HJ bilen şertnama baglanyşar
16.09
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasyny 2021-nji ýylda saklamak üçin çykdajylaryň sanawyny hem-de şu wekilhananyň wezipe sanawyny tassyklady
15.09
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi