Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidenti «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglady
Resmi
Türkmenistanyň Prezidenti «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglady
Çap edildi 05.09.2021
2084

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, aşakda görkezilen bäsleşige gatnaşyjylar ýeňijiler diýlip yglan edildi, olara degişli diplomlar we noutbuk kompýuterleri gowşuryldy:

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň 4-nji synp okuwçysy Isgender Myratberdiýewiç Rejepow;

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky 1-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Çeper Begmyradowna Orazmämmedowa;

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki 9-njy orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Şamämmet Aşyrmämmedowiç Baýrammämmedow;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 77-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Didar Pirjanowiç Sapargeldiýew;

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Gylyç Rozykul ogly Rozykulow;

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Umyt Nurmämedowiç Işangulyýew.

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşan çagalara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Soňky habarlar
12.08
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
12.08
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
11.08
2022-nji ýylyň iýuly: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
10.08
Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda
09.08
Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine
08.08
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy