Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar
Çap edildi 01.08.2021
484

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz, gadyrly doganym!

Alžiriň halkynyň, Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňize Gurban baýramy mynasybetli mähirli we iň gowy arzuwlarymy uly şatlyk bilen ýollaýaryn. Beýik Allatagaladan musulman ymmatyna bagtyýarlyk, jan saglyk hem-de rowaçlyk eçilmegini dileýärin.

Pursatdan peýdalanyp, dostlukly halklarymyzyň bähbitlerine gönükdirilen dürli ugurlardaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek we pugtalandyrmak maksady bilen, hyzmatdaşlyga taýýardygymy ýene bir gezek tassyklamak isleýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, gadyrly doganym, meniň iň gowy arzuwlarymy hem-de Size uly hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin!

Abdelmajid Tebbun,

Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Prezidenti.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Gurban baýramy mynasybetli gutlaglarymy kabul ediň!

Mohammad Abdul Hamid,

Bangladeş Halk Respublikasynyň Prezidenti.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Gurban baýramy mynasybetli Size berk jan saglyk, bagt hem-de üstünlikler, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa rowaçlyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy ýollamak meniň üçin uly hormatdyr. Bu baýramyň belent ýörelgeleriniň ähli jemgyýetiň agzybirligini hem-de raýdaşlygyny pugtalandyrmaga ýardam etjekdigine ynanýaryn.

Jenap Prezident, Sizi ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasynda ýola goýlan dostluk hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge taýýardygymyza ynandyrýaryn!

Size hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyna iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Ismail Omar Gelle,

Jibuti Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
16.09
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
16.09
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
16.09
«Türkmengeologiýa» gözleg-barlag işlerini geçirmek üçin Singapuryň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
16.09
«Türkmen atlary» Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek üçin «Berk ýol» HJ bilen şertnama baglanyşar
16.09
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasyny 2021-nji ýylda saklamak üçin çykdajylaryň sanawyny hem-de şu wekilhananyň wezipe sanawyny tassyklady
15.09
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi