Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
Medeniýet
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
Çap edildi 19.05.2021
2407

Şu gün Medeniýet ministrliginde Aşgabady “Dizaýn” ugry babatda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) döredijilik şäherleriniň toruna goşmak boýunça iş wideomaslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ÝUNESKO-nyň ýanyndaky hemişelik wekili hem gatnaşdy.

Maslahatyň barşynda Aşgabady ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna goşmak bilen bagly meseleler, bu ugurda ýetilen sepgitler we meýilleşdirilýän geljekki iş ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem bu toruň medeniýete we durmuşy integrirlemäge maýa goýum goýmaga taýýar şäherleriň arasynda hyzmatdaşlyk babatda uzak möhletleýin maksatnamany işläp düzmek meselesi barada pikir alşyldy.

Mälim bolşy ýaly, şu aýda Aşgabadyň degişli ýüztutmasy ÝUNESKO-nyň Sekretariaty tarapyndan resmi taýdan kabul edildi. Bu ýüztutma garaşsyz bilermenler tarapyndan seljeriler, soňky çözgüt ÝUNESKO-nyň Baş direktory tarapyndan 31-nji oktýabrda bellenilýän Bütindünýä şäherler gününiň öňüsyrasynda yglan ediler.

Aşgabadyň ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna goşulmagy paýtagtymyzda halkara medeni hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýerine ýetiren işleriň ykrar edilmeginiň nobatdaky delili bolmak bilen çäklenmän, medeniýeti we döredijiligi durnukly durmuş-ykdysady ösüşiň möhüm bölegi hökmünde kabul edilýän dünýäniň beýleki şäherleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge oňyn täsirini ýetirer.

Bu tor agza şäherleriň intellektual gatnaşyklarynyň möhüm guralydyr, bilelikdäki halkara taslamalary durmuşa geçirmäge, medeniýet, sungat ulgamynda gazanylan tejribeleri alyşmaga, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin döredijilik, täzeçillik kuwwatyny goldamaga bolan umumy gyzyklanmalary alamatlandyrýar. Maslahata gatnaşyjylar öňde goýlan maksada ýetmek üçin alnyp barylýan bilelikdäki işleriň ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýän şeýle gatnaşyklary mundan beýläk-de dowam etdirmek barada bir pikire geldiler.

Soňky habarlar
23.09
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sanly ulgam arkaly çykyşy
23.09
Döwlet Baştutanymyz Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hasabyna 10 sany «Tiz kömek» awtoulagy bermegi belledi
23.09
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde sanly ulgam arkaly çykyş etdi
22.09
Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ösüşiň milli nusgasy
22.09
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä metbugatynyň sahypalarynda
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi