Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary telefon arkaly gepleşik geçirdiler
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary telefon arkaly gepleşik geçirdiler
Çap edildi 04.05.2021
685

4-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen telefon gepleşigini geçirdi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Ministrler Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygyny nygtadylar.

Taraplar şeýle-de hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylary derejesindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetini bellediler.

Soňky habarlar
10.05
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
09.05
Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr
09.05
Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
09.05
Resmi habarlar
09.05
Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
09.05
Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen