Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň we Gazagystanyň DIM-niň ýolbaşçylary telefon arkaly döwletara gepleşikleriň möhüm meselelerine seretdiler
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň we Gazagystanyň DIM-niň ýolbaşçylary telefon arkaly döwletara gepleşikleriň möhüm meselelerine seretdiler
Çap edildi 03.05.2021
923

Şu gün, 3-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdiniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary türkmen-gazak gatnaşyklarynyň has-da pugtalanmagy bilen bagly derwaýys meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Söhbetdeşlikde ministrler 2021-nji ýylda Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana boljak resmi saparyna görülýän taýýarlyklara aýratyn üns berdiler.

Şeýlelikde, saparyň guramaçylygyna, şol sanda saparyň öň ýanynda geçiriljek Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdaky mejlisiniň taýýarlygyna baha berdiler.

Taraplar şeýle-de şu ýyl Türkmenistanda VI Hazar Sammitiniň geçirilmegine degişli meselelere-de seretdiler.

Ulgamlaýyn esasda durmuşa geçirilýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlaryna garalanda taraplar iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda yzygiderli syýasy geňeşmeleriň dowam edilmegi babatda ylalaşdylar.

Soňky habarlar
15.06
Tekstil pudagynyň önümleri birža söwdasynda öň hatarda
14.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
12.06
Milli ylmy mynasyp dowam etdirijiler sylaglandy
12.06
Ýokary hünärli harby gullukçylar — Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň ygtybarly daýanjy
12.06
Täzeçil tehnologiýalar — ösüşiň binýady
12.06
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de “Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi” atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi