Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady
Syýasat habarlary
Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady
Çap edildi 03.05.2021
1079

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagyňyz bilen gutlaýaryn.

Parlamentarileriň ses bermeleriniň netijeleri Siziň raýatlyk ylalaşygynyň saklanmagyna, milli ykdysadyýetiň kuwwatlanmagy, ýurduň halkara giňişlikde eýeleýän ornunyň pugtalanmagy üçin zerur şertleriň döredilmegine gönükdirilen syýasatyňyzyň giň goldawa eýe bolýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Siz köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň ýokary döwlet wezipesinde yhlasly zähmet çekýärsiňiz we ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, halkyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna ägirt uly goşant goşýarsyňyz.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinde Size iki ýurduň arasynda parlament hyzmatdaşlygyna hemişe üns we goldaw berýändigiňiz üçin hoşallyk sözleri aýdylýar.

Döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidilmegine berilýän goldaw durnukly häsiýete eýedir. Russiýa Federasiýasynyň senatorlary bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň, parlament toparlarynyň we ugurdaş komitetleriň ulgamy boýunça özara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdiriljekdigine bil baglaýaryn.

Biziň bilelikde alyp barýan işlerimiziň ähli ugurlardaky ikitaraplaýyn möhüm gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna pugta ynanýaryn.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, Türkmenistanyň halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli döwlet işiňizde mundan beýläk-de uly üstünlikler arzuw edýärin!

Size bolan çuňňur hormatym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Walentina Matwiýenko,

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň

Federasiýa Geňeşiniň Başlygy.

Soňky habarlar
15.06
Tekstil pudagynyň önümleri birža söwdasynda öň hatarda
14.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
12.06
Milli ylmy mynasyp dowam etdirijiler sylaglandy
12.06
Ýokary hünärli harby gullukçylar — Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň ygtybarly daýanjy
12.06
Täzeçil tehnologiýalar — ösüşiň binýady
12.06
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de “Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi” atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi