Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Bahreýniň Patyşasynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Bahreýniň Patyşasynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Çap edildi 30.04.2021
770

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşligiň başynda dostlukly ýurduň Baştutany döwlet Baştutanymyza kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly, çuňňur gynanç bildirip, tüýs ýürekden duýgudaşlyk sözlerini ýene-de bir gezek beýan etdi hem-de şu agyr günlerde milli Liderimize, maşgala agzalaryna güýç-kuwwat we durnuklylyk arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow duýgudaşlyk sözleri we hoşniýetli arzuwlary üçin Bahreýniň Patyşasyna minnetdarlyk bildirip, agyr ýitgi zerarly, şu kyn günlerde ýakyn dostuň bildirýän uly goldawynyň möhümdigini belledi.

Söhbetdeşler telefon arkaly gürrüňdeşligiň dowamynda özara bähbitlilik we uzak möhletleýinlik esasynda ýola goýulýan türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar döwletara gatnaşyklaryň häzirki derejesine kanagatlanma bildirip, ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmäge taýýardyklaryny tassykladylar.

Iki dostlukly ýurduň Liderleri pursatdan peýdalanyp, bütin musulman dünýäsi üçin mukaddes bolan Oraza aýy mynasybetli ýene-de bir gezek birek-birege gutlaglaryny we iň oňat arzuwlaryny aýtdylar.

Söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň Baştutany goldaw beriji mähirli sözleri üçin Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, berk jan saglygyny, abadançylyk hem-de uly üstünlikleri, Bahreýniň halkyna bolsa parahatçylyk we gülläp ösüş arzuw etdi.

Soňky habarlar
01.08
Sagdyn durmuş ýörelgesi — ruhubelentligiň we döredijiligiň çeşmesi
01.08
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze harby uçarda synag uçuşyny geçirdi
01.08
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar
01.08
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
01.08
Birža täzelikleri
30.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi