Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
RF-nyň Astrahan oblastynyň gubernatory türkmen lideriniň goldawyna minnetdarlyk bildirdi
Syýasat habarlary
RF-nyň Astrahan oblastynyň gubernatory türkmen lideriniň goldawyna minnetdarlyk bildirdi
Çap edildi 06.04.2021
822

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Astrahan welaýatynyň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan we hut öz adymdan Türkmenistanyň biziň sebitimize koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde beren kömegi üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin.

Siziň Astrahan welaýatyna ýene-de muzdsuz esasda ýokary hilli türkmen harytlaryny ibermek baradaky çözgüdiňiz Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky mizemez dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Gelip gowşan lukmançylyk we azyk önümleri biziň sebitimiziň COVID-19 keselini bejermek bilen meşgullanýan saglygy goraýyş edaralaryna iberiler.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Astrahan welaýatyny goldaýandygyňyz hem-de hemişe üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin.

Hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine tüýs ýürekden ynam bildirýärin.

I.Babuşkin,

Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatynyň gubernatory.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy