Baş sahypa
\
Resminamalar
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.N.Selimow hakynda
Resminamalar
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.N.Selimow hakynda
Çap edildi 26.03.2021
3119

Soýençnazar Nurnazarowiç Selimowy Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 26-njy marty.


Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy