Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Halkara žurnalyň sahypalarynda Nowruz baýramyny bellemegiň däpleri beýan edilýär
Medeniýet
Halkara žurnalyň sahypalarynda Nowruz baýramyny bellemegiň däpleri beýan edilýär
Çap edildi 20.03.2021
4952

Hindistanda Merkezi Aziýa sebitiniň we onuň çäklerinden daşarda bolup geçýän wakalary beýan edýän halkara  «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi. Neşiriň martdaky sany Halkara Nowruz gününe bagyşlanypdyr.

Dürli suratlar bilen bezelen makalalarda  dowamatlylygy, dürli ýurltlaryň halklarynyň özboluşly köpasyrlyk däp-dessurlaryny ösünde jemleýän bu gadymy baýramyň bellenilişi beýan edilýär. 

Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň goldamagynda žurnalyň bu sanynda Nowruzyň ýurdumyzda belleniliş ýörelgeleri barada gürrüň berýän, şeýle hem türkmen halkynyň özboluşly ruhy-taryhy mirasy we medeni-estetik gymmatlyklary  bilen tanyşdyrýan makalalar ýerleşdirilipdir.

Hususan-da, neşiriň sahypalarynda amaly-haşam sungatynyň däpleri we ösüş ýollary barada gürrüň berilýär. Ahal-teke bedewleriniň we türkmen alabaý itleriniň ýetişdirilişine aýratyn makalalar bagyşlanypdyr.

Şeýle hem žurnalyň täze sanynda Türkmenistanyň häzirki durmuşyna, şol sanda ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny we Aşgabadyň 140 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk barada habarlar ýerleşdirilipdir.

Soňky habarlar
18.05
Gruziýa Türkmen halkyny baýram bilen gutlady
18.05
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
17.05
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
17.05
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Gyrgyzystanyň energetika we senagat ministri bilen duşuşyk geçirdi
16.05
Türkmen Lideriniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy
16.05
Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar