Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Halkara žurnalyň sahypalarynda Nowruz baýramyny bellemegiň däpleri beýan edilýär
Medeniýet
Halkara žurnalyň sahypalarynda Nowruz baýramyny bellemegiň däpleri beýan edilýär
Çap edildi 20.03.2021
3311

Hindistanda Merkezi Aziýa sebitiniň we onuň çäklerinden daşarda bolup geçýän wakalary beýan edýän halkara  «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi. Neşiriň martdaky sany Halkara Nowruz gününe bagyşlanypdyr.

Dürli suratlar bilen bezelen makalalarda  dowamatlylygy, dürli ýurltlaryň halklarynyň özboluşly köpasyrlyk däp-dessurlaryny ösünde jemleýän bu gadymy baýramyň bellenilişi beýan edilýär. 

Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň goldamagynda žurnalyň bu sanynda Nowruzyň ýurdumyzda belleniliş ýörelgeleri barada gürrüň berýän, şeýle hem türkmen halkynyň özboluşly ruhy-taryhy mirasy we medeni-estetik gymmatlyklary  bilen tanyşdyrýan makalalar ýerleşdirilipdir.

Hususan-da, neşiriň sahypalarynda amaly-haşam sungatynyň däpleri we ösüş ýollary barada gürrüň berilýär. Ahal-teke bedewleriniň we türkmen alabaý itleriniň ýetişdirilişine aýratyn makalalar bagyşlanypdyr.

Şeýle hem žurnalyň täze sanynda Türkmenistanyň häzirki durmuşyna, şol sanda ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny we Aşgabadyň 140 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk barada habarlar ýerleşdirilipdir.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy