Baş sahypa
\
Resminamalar
\
Resmi habarlar
Resminamalar
Resmi habarlar
Çap edildi 19.03.2021
4118

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň häkimlikleriniň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň gurluşy tassyklanyldy.

***

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işini has-da kämilleşdirmek, pudaga täze tehnologiýalary giňden ornaşdyryp, önümçilik kuwwatlyklaryny hem-de öndürilýän önümleriň görnüşlerini artdyrmak, daşary ýurtlara iberilýän taýýar önümleriň möçberlerini yzygiderli köpeltmek, pudagyň kärhanalarynda sanly ulgama geçmegi çaltlandyrmak, himiýa önümçiligini ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesi girizildi we şu konserniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

“Türkmenhimiýa” döwlet konsernine Adalat ministrligi bilen bilelikde, Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

***

“Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, kärhanalaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ulag ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine we “Türkmendeňizderýaýollary” agentligine agentligiň garamagyndaky “Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony “Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy.

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjylar hökmünde “Türkmendeňizderýaýollary” agentligine — esaslyk maýadaky paýy 10 göterim we agentligiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna — esaslyk maýadaky paýy 50 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy