Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
Medeniýet
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
Çap edildi 09.03.2021
5528

Şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň muzeý işini guramak babatda ýöriteleşdirilen “Gallagher&Associates” kompaniýasyna degişli Smitson institutynyň milli taryh muzeýiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleriniň, muzeýleriň hem-de habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşde maslahat geçirildi.

Maslahatyň gün tertibine nazary we amaly meseleleriň birnäçesi girizildi. Duşuşyga gatnaşyjylar muzeý işi babatda toplan tejribelerini alyşmak bilen çäklenmän, degişli ugurda hyzmatdaşlygyň möhüm wezipelerini-de ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýygnananlaryň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan oýlanyşykly syýasaty netijesinde ýurdumyz daşary döwletler bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda ynsanperwer ulgamda gatnaşyklary giňeldýär. Muňa taryhy-medeni ýadygärlikleri aýawly saklamagyň, dikeltmegiň we goramagyň ojagy hökmünde muzeý işinde hyzmatdaşlyk etmek boýunça şu günki maslahat aýdyň mysal bolup biler.

Türkmenistan milletiň hakyky taryhyny hem-de ruhy gymmatlyklaryny öwrenmegi we dikeltmegi esasy maksatlarynyň biri hökmünde yglan etdi. Türkmen halkynyň baý medeni mirasyny dünýä ýaýmak işinde Diýarymyzyň muzeýlerine aýratyn orun degişlidir. Olar jemgyýetimiziň medeni durmuşynyň merkezi, halkyň ruhy baýlygyny saklaýjylar bolmak bilen çäklenmän, iri ylmy merkezler hem bolup durýar.

Maslahata gatnaşyjylar milli mirasymyzy öwrenmek we aýawly saklamak, Türkmenistanyň hem-de dünýäniň beýleki ýurtlarynyň muzeýleriniň arasynda netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça möhüm wezipeleri çözmek babatda teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy