Baş sahypa
\
Resminamalar
\
Resmi habarlar
Resminamalar
Resmi habarlar
Çap edildi 22.02.2021
4248

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Guwançmyrat Orazmyradowiç Ýazmyradow Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Hemramuhammet Seýdiýewiç Mamydow Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gurbanmyrat Çopanow pensiýa gitmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurýagdy Hudaýberdiýewiç Gummadow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annadurdy Ereşowiç Mämmedow pensiýa gitmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Begenç Durdymyradowiç Taýyrow Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Wepa Gurbangeldyýewiç Nurgeldyýew Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Azat Toýlymyradowiç Joraýew Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Geldiýew Öwläguly Artykowiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

*** 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kadyrberdi Ýusupowiç Aşyrow Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

*** 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Almaz Ýusupowiç Ballyýew Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň oba hojalyk tehnikalary we gurallary boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Batyr Geldymämmedowiç Orazmämmedow Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Balkan welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Mämiýewa Bahargül Amanmyradowna berk käýinç yglan edildi.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy