Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap fransuz dilinde neşir edildi
Jemgyýet
“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap fransuz dilinde neşir edildi
Çap edildi 23.12.2020
1279

Şu gün paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň fransuz dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Çärä gazetleriň hem-de žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlary, professor-mugallymlar düzüminiň wekilleri, ylmy işgärler gatnaşdylar. Şeýle hem sanly aragatnaşyk arkaly geçirilen çärä Fransiýanyň milli ylmy-barlag merkeziniň ylmy işgäri, türkmen-fransuz arheologiýa toparynyň ýolbaşçysy, arheolog H.Bendezu-Sarmiýento hem-de “Fransiýa-Türkmenistan” dostluk assosiasiýasynyň ýolbaşçysy K.Burdeý gatnaşdylar. Çykyşlarda türkmen Lideriniň täze pelsepewi-edebi eseriniň umumydünýä siwilizasiýasynyň ösmegine uly goşant goşan türkmen halkynyň medeni mirasynyň öwrenilmegine we giňden wagyz edilmegine uly üns berýän döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köpýyllyk ylmy-barlag işiniň netijesidigi nygtaldy. Hususan-da, halkymyzyň taryhy-medeni gymmatlyklaryny öwrenmäge ömrüni bagyşlan arheolog H.Bendezu-Sarmiýento taryhy maglumatlara esaslanan bu işiň baý mazmunyny belledi. Alymyň nygtaýşy ýaly, “Türkmenistan rowaçlygyň ýurdy bolup, bu ýerde myhmansöýerlik, sahylyk we dostluk – onuň uly baýlyklarynyň biridir”. Öz nobatynda, Kristian Burdeý “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyň fransuz dilinde neşir edilmeginiň türkmen-fransuz gatnaşyklaryny ösdürmekde möhümdigini nygtady. Munuň özi onuň ýolbaşçylyk edýän “Fransiýa-Türkmenistan” dostluk jemgyýetiniň baş maksady bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz öz kitabynda Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň adamzadyň asuda durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendigini belleýär. 2020-nji ýylda Garaşsyz döwletimiz hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny giňden we dabaraly belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bu baýramçylyk halkymyzyň Oguz hanyň döwründen alyp gaýdan parahatçylyk söýüjilik we dostluk ýörelgeleriniň dabaralanmagyny alamatlandyrýan waka hökmünde taryha ýazylar. “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyň fransuz dilinde neşir edilmegi dürli ýurtlaryň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemmetarapalýyn pugtalandyrmak işine hyzmat eder. Bu waka netijeli halkara hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmäge, şol sanda ynsanperwer we ylym-bilim ulgamlarynda çuňlaşdyrmaga ýardam eder.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy