Baş sahypa
\
Sport
\
Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
Sport
Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
Çap edildi 17.11.2019
11883

Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy. Bu wekilçilikli ýaryş geljek ýylyň tomsunda Tokioda geçiriljek Olimpia oýunlary — 2020-ä çykmak üçin saýlama tapgyr boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby Kristina Şermetowa 55 kilograma çenli agram derejesinde tapawutlandy. Ol iki synanyşygyň jemi boýunça 190 kilogramy göterip, hormat münberiniň ýokarky derejesine galmagy başardy. Şunlukda, türgen gyz silkip we itekläp götermekde degişlikde 87 we 113 kilogramy göterip, oňat netijeleri görkezdi. Seýtjan Mirzaýew 61 kilogram agram derejesinde kümüş medala eýe boldy. Şeýlelikde, Lebap welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Dänew şäherindäki 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi ýaryşlaryň jemi boýunça 265 kilogram toplady. Biziň türgenimiz silkip götermekde (122 kilogram) öňdäki, itekläp götermekde bolsa (143 kilogram) ikinji orny eýelemegi başardy.

Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
02.06
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine
02.06
Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi
02.06
Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi
02.06
Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi
top-arrow