18.05 2021

2021-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyyň 30 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Tbilisi şäher häkimligi Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde Tbilisi teleýaýlym diňini Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkleri bilen şöhlelendirdi.

18.05 2021

Sizi ýokary ruhubelentlik bilen giňden hem-de dabaraly bellenýän şanly sene –— Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bu ajaýyp baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban halkymyzy beýik işlere galkyndyrjakdygyna berk ynanýaryn.

17.05 2021

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

17.05 2021

2021-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Gyrgyz Respublikasynyň energetika we senagat ministri Kubanyçbek Turdubaýew bilen duşuşygy geçirildi.

16.05 2021

Mübärek Oraza baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy ýollamak meniň üçin uly hormatdyr.

16.05 2021

15-nji maýdа wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Mohammad Hanif Atmar bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.

15.05 2021

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Türkmenistanda bikanun gazanylan pullary kanunlaşdyrmak babatda töwekgelçiliklere mili baha bermek, terrorçylygy maliýeleşdirmäge we köpçülikleýin gyryş ýaraglaryny ýaýratmaga garşy durmak (BGPK/TM/KGÝÝ) babatda ikinji hasabaty hem-de Töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça hereketleriň meýilnamasy (TDHM) bilen tanyşdyrdy.

15.05 2021

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýanlaryň wagtyny gyzykly we netijeli geçirmekleri üçin has amatly şertleri döretmek, olaryň howpsuzlygyny ýokary derejede üpjün etmek hem-de dynç alýanlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça Dolandyryş merkezi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

15.05 2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.

15.05 2021

Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ak şäherim Aşgabat» kitaby bilen tanyşdyryş dabarasyny geçirildi.

712 sahypa
Soňky habarlar
18.05
Gruziýa Türkmen halkyny baýram bilen gutlady
18.05
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
17.05
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
17.05
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Gyrgyzystanyň energetika we senagat ministri bilen duşuşyk geçirdi
16.05
Türkmen Lideriniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy
16.05
Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar