Baş sahypa
\
Medeniýet
Medeniýet
24.10 2023

Şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Albukerke şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde geçirilýän çärelere badalga berildi.  

17.10 2023

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik şahyry we akyldary, türkmen nusgawy edebiýatynyň düýbüni tutujy Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy halkara derejede dabaraly belleniler.

17.10 2023

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy.

15.10 2023

Şu günlerde Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda “Arkadagyň säheri” atly halkara kinofestiwal geçirildi.

13.10 2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Bişkekde geçirilýän GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Sammitinde 2024-nji ýylda gadymy Samarkant şäherini GDA-nyň medeni paýtagty diýip yglan etmek hakyndaky başlangyjy Türkmenistanyň goldaýandygyny habar berdi.

12.10 2023

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

11.10 2023

Şu gün Köpetdagyň ajaýyp tebigy künjeginde ýerleşýän Arkadag şäherinde V Wena baly we «Galkynyş» türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň konserti geçirildi.

26.09 2023

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy. Baýramçylyk dabarasyna sahna ussatlary, halypa we ýaş estrada aýdymçylary, meşhur folklor-tans toparlary, Döwlet hory, çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar.

25.09 2023

Şöhratly taryhy müňýyllyklara uzaýan merdana halkymyz ençeme asyrlaryň dowamynda ýurdumyzyň berkararlygyny arzuwlap geldi. Garaşsyzlyk, erkinlik, özbaşdaklyk baradaky belent maksatlar eýýamlardan-eýýamlara, döwürlerden-döwürlere geçip, gözbaşyny Oguz handan alyp gaýdýan türkmen halkynyň diliniň senasyna, göwünleriniň penasyna öwrüldi.

24.09 2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady.

42 sahypa
Soňky habarlar
29.11
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň MK-NYŇ Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisi geçirildi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
29.11
Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi