Baş sahypa
\
Medeniýet
Medeniýet
18.11 2023

Şu gün paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy.

16.11 2023

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatryň aktýorlary «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň gatnaşyjylaryna «Söýgi hem hasrat» spektaklyny hödürlediler.

16.11 2023

Festiwalyň soňky gününde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry festiwala gatnaşyjylara dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň «Magtymguly – köňül guşy» atly sahna oýnuny görkezdi.

15.11 2023

«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň ikinji gününi Alp Arslan adyndaky milli drama teatry öz sahnasynda «Ak gämi» sahna oýnuny görkezmek bilen dowam etdirdi. Oýun sowet we gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň adybir hekaýaty esasynda goýlupdyr.

15.11 2023

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyna gatnaşyjylary kabul etdi. Galiasgar Kamal adyndaky Tatar döwlet akademiki teatrynyň (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) aktýorlary «Gelmişek» atly sahna oýnuny görkezdiler. Onda gaýry ýurtda mekan tutan bosgunyň durmuşyndan wakalar görkezilýär.

14.11 2023

Şu gün paýtagtymyzda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalyň açylyş dabarasy geçirildi.  

03.11 2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG)10-njy Sammitindäki çykyşynda TDG-niň ýurtlaryny medeniýet ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge çagyrdy.

02.11 2023

29 — 31-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Döredijilik çäresi iki doganlyk halkyň medeni-ruhy taýdan has-da ýakynlaşmagyna we döwletara ynsanperwer gatnaşyklary täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.


31.10 2023

Şu gün paýtagtymyzda Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň dabaraly açylyşy boldy. Iki dostlukly ýurduň Baştutanlarynyň başlangyçlary bilen geçirilýän giň gerimli bu döredijilik çäresi türkmenistanlylary hytaý halkynyň köpöwüşginli sungaty, özboluşly däp-dessurlary hem-de medeniýet ulgamynda gazananlary bilen tanyşdyrmaga gönükdirilendir.

25.10 2023

24-nji oktýabrda Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Medeniýet günleri dowam etdi.

42 sahypa
Soňky habarlar
02.12
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy
01.12
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyndaky çykyşy
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady
01.12
Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
01.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady