Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
Çap edildi 11.02.2024
333

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Maldiwler Respublikasynyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňize, Türkmenistanyň Hökümetine we halkyna täze, 2024-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Goý, bu ýyl biziň halklarymyza abadançylyk, şatlyk, üstünlik getirsin hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam bersin!

Siziň Alyhezretiňize belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Mohamed Muizzu,

Maldiwler Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
04.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 349 müň dollaryna deň boldy
04.03
Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we iki ýurduň işewürler maslahaty geçirilýär
03.03
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
03.03
Gahryman Arkadagymyzyň Türkiýe Respublikasyna iş sapary
03.03
Bagtyýar durmuşyň bähbidine durnukly ösüş ýoly bilen
01.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
01.03
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe resminamalara gol çekdi
01.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
01.03
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy
01.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň üçünji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy
top-arrow