Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
Prezidentiň poçtasy
02.03 2017
02.03 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz,
01.03 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa
28.02 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz, Pakistanyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan, şeýle hem öz adymdan Siziň Alyhezretiňize 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçirilen Prezident saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazanmagyňyz mynasybetli mähirli gutlaglary beýan edýärin.
28.02 2017
Onuň Alyhezreti! Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine täzeden saýlanmagyňyz mynasybetli Size mähirli gutlaglarymy uly şatlyk duýgusy bilen ýollaýaryn.
28.02 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine täzeden saýlanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy beýan etmäge hem-de ýurduňyzy ösdürmegiň bähbidine alyp barýan işiňizde üstünlikleri arzuw etmäge örän şatdyryn.
25.02 2017
Siziň Alyhezretiňiz, Siziň Alyhezretiňize Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermek mümkinçiligine şatdyryn. Size belent döwlet wezipesinde mundan beýläk-de üstünlikler, türkmen halkyna bolsa yzygiderli ösüş we abadançylyk arzuw edýärin.
24.02 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz! Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.
22.02 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz,
19.02 2017
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa
22 sahypalary
Soňky habarlar
28.02
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi
28.02
Resmi habar
28.02
Birža täzelikleri
26.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
26.02
DAŞARY ÝURTLY HYZMATDAŞLAR BILEN NOBATDAKY WIDEODUŞUŞYKLAR
26.02
RESMI HABARLAR