Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
Syýasat habarlary
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
Çap edildi 20.03.2023
893

Şu gün Dohada Katara döwlet saparyny amala aşyrýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler başlandy.

Resmi garşyalmak dabarasyndan soň, iki dostlukly döwletiň Baştutanlary wekiliýetleriniň giňeldilen düzümdäki duşuşygy geçirilýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäginde hukuk-şertnama binýadynyň berkidilmegine, parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilmegine we iki döwletiň daşary syýasat edaralarynyň özara gatnaşyklaryny kämilleşdirmegine aýratyn üns beriler.

Şeýle-de, ýokary derejeli türkmen-katar gepleşiklerinde söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Wekilýetleriniň giňeldilen düzümdäki gepleşiklerinden soňra, dostlukly döwletleriň Baştutanlarynyň ikiçäk duşuşygy geçiriler.

Gepleşikler tamamlanandan soňra, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy göz öňünde tutulýar.

Soňky habarlar
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
29.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady
29.05
Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
29.05
“Açyk gapylar” syýasatyna eýerip
29.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň ABŞ-nyň Prezidentiniň ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşligi
29.05
Türkmenistanda Polşa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
29.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak boldy
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
top-arrow