Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
Medeniýet
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
Çap edildi 09.12.2023
1894

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä edebiýatynda meşhurlyk gazanan şahsyýetleriň ömür ýollarynyň öwrenilmegi, edebi miraslarynyň toplanylmagy we neşir edilmegi, gymmatly garaýyşlarynyň dünýä ýaýylmagy babatynda ulgamlaýyn işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň 23-nji dekabryndaky Karary bilen tassyklanan «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda ýurdumyzda we daşary ýurt döwletlerinde çäreler geçirilýär. Meýilnama laýyklykda, ýurdumyzyň ylym-bilim we medeniýet ulgamynyň wekilleri 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyna ugradyldy.

2023-nji ýylyň 5-nji we 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň ylym, bilim we medeniýet ulgamynyň wekilleri ýewropaly alymlary bilen duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklaryň dowamynda ýazuwly ýadygärligiň altyn hazynasyny düzýän seýrek eserleri – golýazmalary abat saklamak, öwrenmek hem-de bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Olar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen türkmen taryhyna, edebiýatyna, diline degişli golýazmalary toplanmak, dünýä meşhur akyldarlaryň eserlerini Türkmenistanda we daşary ýurtlarda neşir etmek ugrunda alnyp barylýan işlere ýokary baha berdiler.

2023-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Berlin şäherinde beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara ylmy maslahaty hem-de şahyryň nemes dilinde terjime edilen goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çykyşlarda türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň milli we dünýä edebiýatynda eýeleýän orny, şahyryň döredijilik mirasynyň öwrenilişi, soňky ýyllaryň dowamynda türkmen we nemes alymlarynyň bilelikde şahyryň eserleriniň terjimesi bilen bagly edilen işler we onuň ömri hem-de döredijiligi bilen bagly täze açyşlar hakynda gürrüň edildi. Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrynyň türkmen we nemes dillerindäki şygyrlary okaldy. Şeýle hem bu çäräniň çäklerinde milli şygryýetimiziň altyn eýýamynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragy hakyndaky kitaplaryň, kitapçalaryň we beýleki maglumatlaryň sergisi guraldy.

2023-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde ýerleşýän bu ýurtdaky ilçihanasy tarapyndan guralan türkmen halkynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirildi.

Soňky habarlar
04.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 349 müň dollaryna deň boldy
04.03
Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we iki ýurduň işewürler maslahaty geçirilýär
03.03
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
03.03
Gahryman Arkadagymyzyň Türkiýe Respublikasyna iş sapary
03.03
Bagtyýar durmuşyň bähbidine durnukly ösüş ýoly bilen
01.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
01.03
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe resminamalara gol çekdi
01.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
01.03
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy
01.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň üçünji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy
top-arrow