Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
Çap edildi 07.12.2023
604

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Zimbabwe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Braýt Kupembadan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekilini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa üstünlikleri arzuw etdi.

Diplomat mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Zimbabwe Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň mähirli salamyny we ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Söhbetdeşligiň barşynda ilçi Türkmenistanyň durmuş ugurly içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy. Şeýle hem ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, dünýäniň ähli döwletleri, şol sanda Afrika yklymynda ýerleşýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyna aýratyn üns çekildi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi we mümkinçilikleri barada özara pikir alşyldy. Şeýle-de ilçi Mejlisiň düzümi, alyp barýan işleri, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän giň gerimli durmuş-ykdysady, demokratik özgertmeleri kanunçylyk-hukuk taýdan üpjün etmekde milli parlamentiň orny bilen tanyşdyryldy. Şunuň bilen baglylykda, özara bähbitli parlamentara gatnaşyklary ýola goýmagyň iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mazmun taýdan baýlaşdyrmaga itergi berjekdigi bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda diplomat parahatçylyk söýüjilik syýasaty we netijeli başlangyçlary halkara jemgyýetçiligiň goldawyna mynasyp bolýan Bitarap Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasyna wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormatdygyny nygtap, däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.


* * *


Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Biziň ýurtlarymyzyň arasynda dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, jenap Braýt Kupembany Zimbabwe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim. Onuň ýokary şahsy häsiýetleri hem-de ukyp-başarnyklary öz üstüne ýüklenen wezipäni Siziň Alyhezretiňiziň ynamyna we hormatyna mynasyp derejede ýerine ýetirjekdigine ynanmaga mümkinçilik berýär.

Şunuň bilen baglylykda, Sizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi hem-de meniň adymdan we Zimbabwe Respublikasynyň Hökümetiniň adyndan ähli aýtjaklaryna, esasan-da, Siziň Alyhezretiňize, Türkmenistanyň halkyna abadançylyk, gülläp ösüş baradaky arzuwlarymyzy ýetirende, oňa doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Emmerson Dambudzo MNANGAGWA,

Zimbabwe Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
04.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 349 müň dollaryna deň boldy
04.03
Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we iki ýurduň işewürler maslahaty geçirilýär
03.03
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
03.03
Gahryman Arkadagymyzyň Türkiýe Respublikasyna iş sapary
03.03
Bagtyýar durmuşyň bähbidine durnukly ösüş ýoly bilen
01.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
01.03
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe resminamalara gol çekdi
01.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
01.03
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy
01.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň üçünji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy
top-arrow