Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
Çap edildi 26.09.2023
957

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow GFR-iň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzeri kabul etdi.

Myhman duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen gutlady we ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Şunda «CLAAS» kompaniýasynyň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygy tassyklanyldy. Ýurdumyzda oňyn ykdysady hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwletimiziň baş baýramy mynasybetli gutlaglary we hoşniýetli arzuwlary üçin hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzere minnetdarlyk bildirip, onuň şu saparynyň we meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeleriniň «CLAAS» kompaniýasynyň türkmen bazaryndaky işini giňeltmäge, Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Bellenilişi ýaly, «CLAAS» kompaniýasy köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyz bilen gatnaşyk edýär, hyzmatdaşlygyň netijeli usullary ýola goýlup, oňyn tejribe toplandy. Kompaniýanyň ýöriteleşdirilen oba hojalyk tehnikalary Türkmenistanyň toprak-howa şertlerinde özüni oňat tarapdan görkezdi, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde bu kompaniýanyň okuw merkezleri hereket edýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň germaniýaly hyzmatdaşlarymyzyň geljekki hyzmatdaşlyk babatda tekliplerine garamaga taýýardygy tassyklanyldy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ýolbaşçysy Katrina Klaas-Mýulhoýzer netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Soňky habarlar
21.06
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
21.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
20.06
Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň innowasion ýoly
20.06
Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20.06
Mejlisde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi
19.06
Oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň kepili
18.06
2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
18.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
17.06
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
17.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
top-arrow