Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda Magtymgulynyň goşgusyny okady
Medeniýet
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda Magtymgulynyň goşgusyny okady
Çap edildi 19.09.2023
504

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde türkmen we dünýä edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgusyny okady.

«Geljek ýyl Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynda türkmen halkynyň görnükli ogly, akyldar şahyr, filosof we jemgyýetçilik işgäri Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden bellener» – diýip, Arkadagly Serdarymyz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ahli medeniýetli adamzat diňe bir dünýä edebiýatyna däl-de, eýsem tutuş Gündogaryň, bütin dünýäniň medeni ösüşine örän uly özboluşly goşant goşan beýik ynsanperwer şahyry ýatlaýar we oňa hormat goýýar. 

«Men öz çykyşymy Magtymgulynyň «Adamzat» atly goşgusynyň şu sözleri bilen tamamlamak isleýärin. Bu goşguda şahyr döwürdeşlerine we geljekki nesillere örän täsirli şeýle setirler bilen ýüzlenýär:

«Ýatsa-tursa hyýalyndan çykarmaz,

Kaýsy işe maýyl bolsa adamzat» – diýip, hormatly Prezidentimiz şahyryň goşgusyny okady.

«Goý, döredijilikli oý-pikirlere, parahatçylyk, adalatlylyk hem-de ösüş ideallaryna wepalylyk biziň bilelikdäki işimizde esasy we aýdyň ýörelge bolup hyzmat etsin» – diýip, döwlet Baştutanymyz arzuw etdi.

Soňky habarlar
11.12
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 83 million 643 müň dollaryndan gowrak boldy
10.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Geljekde-de mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda ähli zerur işler amala aşyrylar
09.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow