Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Aşgabadyň we Ahal welaýatynyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi
Medeniýet
Aşgabadyň we Ahal welaýatynyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi
Çap edildi 22.06.2023
671

Şu gün paýtagtymyzda Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. Halk ruhubelentliginiň baýramynyň çäklerinde dürli medeni çäreler geçirilýär.

Ilkinji günüň ajaýyp wakalaryndan biri, «Türkmengaz» döwlet konserniniň medeni-işewürlik merkezinde geçirilen Aşgabadyň we Ahal welaýatynyň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy.

Döredijilik toparlary halkymyzyň däp-dessurlaryna esaslanyp iň gowy çykyşlary ýerine ýetirdiler.

Türkmen halk döredijiligi ata-babalaryň mirasyny, gymmatlyklaryny we paýhasyny özleşdirip, milli hazynanyň bir görnüşine öwrüldi. Gadymy döwürlerden bäri dutarda saz çalýan sazandalar we aýdym aýdýan bagşylar türkmen topragynda aýratyn hormata eýe bolupdyr. Ertekiler, rowaýatlar we dürli däp-dessurlar hem aýdym görnüşinde ýerine ýetirilýär.

Konsertde bagşy sazandalar, tans toparlary, meşhur aýdymçylar we ýurdumyzyň sungat işgärleri öz ussatlyklaryny görkezdiler.

Şeýle-de şu gün Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde baýramçylyk konsertleri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda geçirildi. Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlaryndaky «Türkmeniň ak öýi» binalarynda ata Watanymyzy wasp edýän milli tanslar görkezilip, ajaýyp aýdymlar ýaňlandy.

Soňky habarlar
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy
07.12
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
top-arrow