Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Awazada “Folklor döredijiliginiň we halk tansynyň dessurlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi
Medeniýet
Awazada “Folklor döredijiliginiň we halk tansynyň dessurlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi
Çap edildi 14.06.2023
389

Şu gün “Awaza-2023” atly halkara tans we folklor festiwalynyň çäklerinde “Folklor döredijiliginiň we halk tansynyň dessurlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkeziniň mejlisler zalynda bolan halkara maslahatyna festiwalyň myhmanlary we türkmen tarapynyň wekilleri gatnaşdylar.

Halkara ylmy-amaly maslahatyna gatnaşyjylar ilki bilen merkeziň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan sergini synladylar. Onda ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň gymmatlyklary, türkmen tebigatynyň ajaýyplygyny beýan edýän surat eserleri we dürli kitaplar görkezildi. Maslahatyň öňüsyrasynda guralan sergä gatnaşyjylar gymmatlyklar bilen tanşyp, festiwalyň çäklerinde guralýan her bir çäräniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýändigini nygtadylar. Bu bolsa döredijilik toparlarynyň festiwalyň ähli ugurlaryna işjeň gatnaşmagyny şertlendirýär.

 Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça geçirilýän halkara çäresiniň milli medeniýeti ösdürmekde ähmiýetlidigi bellenildi. Şeýle hem maslahata gatnayşyjylar türkmen topragynda mähirli kabul edilendikleri we halkara festiwalynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Soňra “Awaza-2023” atly halkara tans we folklor festiwaly bu çärä gatnaşýan daşary ýurtly tans hem-de folklor toparlarynyň konserti bilen dowam etdi. Hazar deňziniň kenaryndaky interaktiw suw çüwdürimli seýilgähinde ýaýbaňlandyrylan joşgunly çykyşlarda dost-doganlygyň, halkara hyzmatdaşlygynda möhüm orun eýeleýän medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň waspy ýetirildi.

Soňky habarlar
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy
07.12
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
top-arrow