Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Ýaşlara gutlag
Medeniýet
Ýaşlara gutlag
Çap edildi 08.03.2023
2462

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW


Köňül kendim, ömre bendim,

Diňlegin sözlem!

Bagt diýen zat damja bolsa,

Ýaz ýagşa eziliň! 

Söýgi besläp ýüreklerde,

Taryha ýazylyň!

Şirin sazym perdelerden 

Saýladym saňa!

         

Seň dünýä inen günüň —– 

Şol gün şeýle begendim.

Durman aý-günler aýlanýar,

Bu gün bagt toýuň!

Goý, adyňyz müň ýyllyk

Ýazsyn ýyldyzlar düzülip.

Tutup ellemde, 

                şatlansam, 

Götersem çowluk.     


Belent sakla abraýyň,

Mähriban oglum!

Ädim-ädim durmuş ýola 

Uzaýar ýoluň.

Mähir nurun saçsyn ýola, 

Seň söýen gülüň!  

Ýürek sözlem bir beýanyn

Sözledim saňa!

Soňky habarlar
29.05
Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine gutlag haty iberildi
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
28.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda
28.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
28.05
Hökümetara türkmen-gruzin toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy
28.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar
28.05
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
28.05
Magtymgulynyň golýazmalar toplumy “Dünýäniň hakydasy” halkara sanawyna girizildi
27.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna
26.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
top-arrow