Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Ýaşlara gutlag
Medeniýet
Ýaşlara gutlag
Çap edildi 08.03.2023
3934

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW


Köňül kendim, ömre bendim,

Diňlegin sözlem!

Bagt diýen zat damja bolsa,

Ýaz ýagşa eziliň! 

Söýgi besläp ýüreklerde,

Taryha ýazylyň!

Şirin sazym perdelerden 

Saýladym saňa!

         

Seň dünýä inen günüň —– 

Şol gün şeýle begendim.

Durman aý-günler aýlanýar,

Bu gün bagt toýuň!

Goý, adyňyz müň ýyllyk

Ýazsyn ýyldyzlar düzülip.

Tutup ellemde, 

                şatlansam, 

Götersem çowluk.     


Belent sakla abraýyň,

Mähriban oglum!

Ädim-ädim durmuş ýola 

Uzaýar ýoluň.

Mähir nurun saçsyn ýola, 

Seň söýen gülüň!  

Ýürek sözlem bir beýanyn

Sözledim saňa!

Soňky habarlar
21.06
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
21.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
20.06
Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň innowasion ýoly
20.06
Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20.06
Mejlisde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi
19.06
Oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň kepili
18.06
2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
18.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
17.06
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
17.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
top-arrow