Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
Çap edildi 05.02.2023
480

Onuň Alyhezreti,

türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Sizi türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegiňiz hem-de halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň türkmen halkynyň Milli Lideri hökmünde Türkmenistanyň durnukly ösüşine hem-de rowaçlygyna geljekde-de uly goşant goşjakdygyňyza ynanýaryn.

Siziň bilen geçiren duşuşyklarymyzy ýakymly duýgular bilen ýatlaýaryn, olaryň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň täze ugurlary kesgitlenildi.

Bilelikdäki tagallalar esasynda ermeni-türkmen syýasy gatnaşyklaryny, özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarjakdygymyza hem-de biziň halklarymyzyň arasyndaky köpasyrlyk dostlukly gatnaşyklaryň taryhy sahypalaryny täze üstünlikler bilen baýlaşdyrjakdygymyza ynanýaryn.

Size berk jan saglyk we uly üstünlik, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk arzuw edýärin.

Nikol Paşinýan,

Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri.

* * *

Onuň Alyhezreti,

türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Ermenistan Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegiňiz hem-de halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz mynasybetli tüýs ýüregimden gutlaýaryn.

Biziň hyzmatdaşlygymyzyň parlamentara gatnaşyklaryň giňeldilmegine we dostlukly halklarymyzyň bähbidine ermeni-türkmen dostlukly gatnaşyklaryny ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge mundan beýläk-de ýardam berjekdigine pugta ynanýaryn.

Pursatdan peýdalanyp, jenap Başlyk, Size berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işiňizde üstünlikleri arzuw edýärin!

Hormatlamak bilen,

Alen Simonýan,

Ermenistan Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Başlygy.

Soňky habarlar
01.04
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi
31.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Arkadag şäheriniň döwlet arhiwi döredildi
31.03
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
30.03
Obasenagat toplumynyň netijeliligi — azyk bolçulygynyň binýady
30.03
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň häkimliginiň adyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
top-arrow