Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Çap edildi 31.01.2023
1131

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Täze ýyl mynasybetli bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

Başar Al-Asad,

Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Sizi täze ýyl bilen gutlaýaryn.

Zoran Milanowiç,

Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Size we doganlyk türkmen halkyna täze ýylda bagtyýarlyk, rowaçlyk arzuw edýärin hem-de Siziň iberen gutlag hatyňyz üçin hoşallygymy beýan edýärin.

Size belent sarpa goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Tamim bin Hamad Al Tani,

Katar Döwletiniň Emiri.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Täze ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin hem-de Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, dostlukly türkmen halkyna bolsa ösüş we abadançylyk arzuw edýärin.

Mohammed Şia As-Sudani,

Yrak Respublikasynyň Premýer-ministri.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Sizi täze ýyl bilen gutlaýaryn.

Filippo Grandi,

BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissary.

Soňky habarlar
15.04
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda
15.04
S.Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Döwlet Baştutanymyz Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi
15.04
M.Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady
15.04
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy
15.04
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
top-arrow