Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
Çap edildi 12.06.2024
1502

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli nesiller bolup ýetişmegi we häzirki zaman ylmynyň gazananlaryna mynasyp goşant goşmagy üçin ähli şertler döredilýär. Eziz Diýarymyzyň röwşen geljegi üçin ýokary bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemala getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. «Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda çykaran 14109-njy Kararyna laýyklykda, ata Watanymyzyň zehinli ýaşlaryny ylymda, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höweslendirmek maksady bilen, şeýle hem Ylymlar güni mynasybetli, karar edýärin:

1. Şu ýaşlary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2024-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri diýip yglan etmeli we baýraklar bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň aspiranty Azady Orazmyradowiç Atabaýewi (1-nji orun — kompýuter);

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň nebit we gaz känleriniň maşynlary we enjamlary kafedrasynyň uly mugallymy Atamyrat Agamyradowiç Ylýasowy (1-nji orun — kompýuter);

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň elektrik üpjünçiligi we elektromehanika kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Hojadurdy Hojaberdiýewiç Hojadurdyýewi (1-nji orun — kompýuter);

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň geografiýa we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Rasul Toýmuradowy (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ylym bölüminiň başlygy Röwşen Batyr ogly Hydyrowy (1-nji orun — kompýuter);

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň farmasiýa kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Atamyrat Amangeldiýewiç Berdiýewi (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň harby gullukçysy Kümüşgözel Hojamämmedowna Nepesowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Tawus Dadebaýewna Meredowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň binagärlik kafedrasynyň mugallymy Ahmet Kerimberdiýewiç Gulowy (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň aspiranty Altynjemal Akmyradowna Nepesowany (1-nji orun — kompýuter);

Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory Aýjahan Baýramgeldiýewna Babaýewany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň esasy hünärmeni Altyn Ýazgulyýewna Berdiýewany (1-nji orun — kompýuter);

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň dil öwreniş bölüminiň uly mugallymy Çemen Güýçmyradowna Wekilowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň Döwlet gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak okuwynyň 1-nji ýyl diňleýjisi Pürli Batyrowiç Rasulowy (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň mugallymy Han Döwranowiç Muhammetkuliýewi (1-nji orun — kompýuter);

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeniýeti öwreniş kafedrasynyň mugallymy Guwançmyrat Amanýazowiç Amangeldiýewi (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň Baş müdirliginiň hukuk üpjünçilik bölüminiň müdiri Nurjemal Dadebaýewna Baýramowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň aspiranty Wepa Baýramgeldiýewiç Saryýewi (2-nji orun — telewizor);

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ylym bölüminiň 2-nji derejeli hünärmeni Täçmyrat Altymyradowiç Baýramgeldiýewi (2-nji orun — telewizor);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň zoologiýa kafedrasynyň mugallymy Nedirberdi Jumaberdiýewiç Guldurdyýewi (2-nji orun — telewizor);

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň maldarçylyk önümlerini gaýtadan işlemek kafedrasynyň mugallymy Resul Gurtgeldiýewiç Annaýewi (2-nji orun — telewizor);

Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň informatika mugallymy Oguloraz Saparowna Durdyýewany (2-nji orun — telewizor);

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň stomatologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň kliniki ordinatory Aýgül Maksadowany (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet maliýe institutynyň bank işi kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Mergendurdy Annadurdyýewiç Durdyýewi (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň täze we Garaşsyzlyk döwürleriniň taryhy bölüminiň ylmy işgäri Jennet Berdiýewna Ezimowany (2-nji orun — telewizor);

Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň edara ediş-dolandyryş işgärleri bölüminiň hukuk maslahatçysy Babamyrat Gaýypnazarowiç Seýfullaýewi (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň demokratiýa meseleleri we halkara gatnaşyklary bölüminiň ylmy işgäri Süleýman Orazmuhammedowiç Gurbanýazowy (2-nji orun — telewizor);

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň uzak Gündogar dilleri kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Aýlar Gurbanowna Baýmyradowany (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň Mary welaýat müdirliginiň Sakarçäge etrap bölüminiň döwlet bellige alyjysy Myrat Hojamuradowiç Kulyýewi (2-nji orun — telewizor);

Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Kerem Meýlismyradowiç Geldiýewi (2-nji orun — telewizor);

Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň rus dili we edebiýaty mugallymy Läle Annamyradowna Rejepmyradowany (2-nji orun — telewizor);

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Abatlaýyş-mehaniki zawodynyň tehniki önümçilik bölüminiň inžener-tehnology Kemal Tuwakmämmet ogly Aýjanowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň elektrik stansiýalary kafedrasynyň mugallymy Maral Baýramowna Agaýewany (3-nji orun — telewizor);

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň biologiýa we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Aýjahan Nurýagdyýewna Weljanowany (3-nji orun — telewizor);

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň epizootologiýa we parazitologiýa kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Hangeldi Agamyradowiç Jumaýewi (3-nji orun — telewizor);

Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 52-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Leýli Guwanjowna Annadurdyýewany (3-nji orun — telewizor);

Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 37-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Maýsa Batyrowna Bazarowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmen oba hojalyk institutynyň agrohimiýa we topragy öwreniş kafedrasynyň mugallymy Ýangiljon Zakirowna Palýazowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň sanly ulgam we maglumat howpsuzlyk bölüminiň baş hünärmeni Mekan Aşyrmädowiç Ýazkurbanowy (3-nji orun — telewizor);

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň zähmet we tehnologiýalaryň esaslary, olary okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Haýdar Döwletowiç Kadyrowy (3-nji orun — telewizor);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň organiki däl we analitiki himiýa kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Ýagmyr Ahmedowiç Tulekowy (3-nji orun — telewizor);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň maglumat ulgamlary we tehnologiýalary kafedrasynyň mugallymy Resul Orazgeldiýewiç Myradowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kiberfiziki ulgamlar kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Aýjemal Gurbanmyradowna Ussaýewany (3-nji orun — telewizor);

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň bejeriş bedenterbiýesi, saglygy dikeldiş we sport lukmançylygy kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Gunça Jumamyradowna Babamyradowany (3-nji orun — telewizor);

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň nerw keselleri we neýrohirurgiýa kafedrasynyň kliniki ordinatory Kerimberdi Muhammetgeldiýewi (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň kärhananyň ykdysadyýeti kafedrasynyň mugallymy Ýusup Hanmyradowiç Myradowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň buhgalter hasaba alnyşy we hasabatlylyk bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Maýsa Bäşimowna Gurbansähedowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň laboranty Ýazgül Aşyrowna Ýazbaýewany (3-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet maliýe institutynyň salgytlar we salgyt salmak kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Berdi Merdanowiç Myratgeldiýewi (3-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy Gülnäz Saparmämmedowna Gurbanowany (3-nji orun — telewizor);

Aşgabat şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Aýmyrat Amanmyradowiç Kakaýewi (3-nji orun — telewizor);

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 2-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Güýçmyrat Rejepgeldiýewiç Abdyýewi (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Jemal Senagulyýewna Arslanowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň redaksiýasynyň redaktory Töfe Hoşanowna Hoşanowany (3-nji orun — telewizor);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Aýlar Muhammetdurdyýewna Baýramowany (3-nji orun — telewizor);

Aşgabat şäherindäki 41-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Enejan Gurbanbaýewna Gurbangulyýewany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň biotehnologiýa we ekologiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Merjen Nurýagdyýewna Akmammedowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň maglumat tehnologiýalary we programmirleme fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Mämmetoraz Nurýagdyýewiç Orazberdiýewi (1-nji orun — kompýuter);

Türkmen döwlet maliýe institutynyň maliýe fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Şirin Pirnepesowna Bäşimowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Aýperi Hangeldiýewna Hojaýewany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Hemra Serdarowiç Baýrammuhammedowy (1-nji orun — kompýuter);

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Humaý Serdarowna Amanowany (1-nji orun — kompýuter);

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus dili we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Çeper Amangeldiýewna Nazargylyjowany (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Batyr Allabaýewiç Ilamanowy (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara hukugy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Umyt Maksadowna Annagylyjowany (1-nji orun — kompýuter);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Bägül Töremyradowna Amanowany (1-nji orun — kompýuter);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Göwher Çaryýargulyýewna Gurbanowany (1-nji orun — kompýuter);

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Ýaran Hudaýberdiýewiç Hudaýberdiýewi (1-nji orun — kompýuter);

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Ezizmuhammet Orazgulyýewiç Baýrammyradowy (1-nji orun — kompýuter);

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň Magistrleri taýýarlamak okuwynyň Konstitusiýa hukugy ugrunyň 1-nji ýyl talyby Myrat Annamyradowiç Saryýewi (2-nji orun — telewizor);

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň takyk bilimleri fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Allanazar Şatlykowiç Şatlykowy (2-nji orun — telewizor);

«Türkmennebit» Döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň nebit we gaz guýularyny düýpli abatlamak hünäriniň 1-nji ýyl talyby Mekan Berdinazarowiç Amannazarowy (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýol gurluşygy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Amanmyrat Halmyradowiç Ataýewi (2-nji orun — telewizor);

Türkmen oba hojalyk institutynyň agronomçylyk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Aýşat Döwranowna Allaberdiýewany (2-nji orun — telewizor);

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň takyk bilimleri fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Feruz Atamuradowiç Atamuradowy (2-nji orun — telewizor);

Türkmen oba hojalyk institutynyň weterinar lukmançylygy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Merdan Maksudowiç Toraýewi (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň menejment fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Muhammetmyrat Aşyrgeldiýewiç Baýramowy (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň 4-nji ýyl harby talyby Bagtyýar Arazmämmedowiç Baýryýewi (2-nji orun — telewizor);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Güljemal Çarymämmedowna Öwezowany (2-nji orun — telewizor);

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň pediatriýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Aýgözel Baýramgeldiýewna Atakeýewany (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kiberfiziki ulgamlar fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Arzygül Balkanowna Tagangylyjowany (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet maliýe institutynyň salgytlar we salgyt salmak fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Aýgül Romanowna Gandymowany (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Nurana Dörtgulyýewna Ataýewany (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň ykdysadyýet fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Täçmyrat Çarymyradowiç Rejepowy (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň sanly ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Gülşat Akmuhammedowna Akmämmedowany (2-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Serhet institutynyň 3-nji ýyl harby talyby Hoşgeldi Gurbandurdyýewiç Toryýewi (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Döwletmyrat Tejenowiç Tejenowy (2-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Bilbil Meretdurdyýewna Çaryýarowany (2-nji orun — telewizor);

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara ykdysadyýeti we menejmenti fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Ýakup Aşyrmyradowiç Nurmuhammedowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýol gurluşygy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Süleýman Serdarowiç Döwletowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Şeker Batyrowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň biotehnologiýa we ekologiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Mawluda Ruslanowna Babaýewany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Ýazmyrat Döwletmyradowiç Atdaýewi (3-nji orun — telewizor);

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Arslan Şöhradowiç Bäşimowy (3-nji orun — telewizor);

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň maglumat tehnologiýasy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Altynaý Nazarowna Gurbanowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Güljemal Hangeldiýewna Nyýazmyradowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby Muhammetmerdan Esenowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Gözel Rustamowna Öwezowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň 4-nji ýyl harby talyby Gaýrat Hudaýberdiýewiç Täçmuhammedowy (3-nji orun — telewizor);

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň pedagogika fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Ogultumar Agamamedowna Ýazmyradowany (3-nji orun — telewizor);

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň orkestr saz gurallary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Döwran Täçmyradowiç Gylyjowy (3-nji orun — telewizor);

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Mähri Berdimämmedowna Gurbangulyýewany (3-nji orun — telewizor);

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Aýna Begendikowna Nesipgulyýewany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň amaly-haşam sungaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Ogulsona Muhammetçaryýewna Öwezmyradowany (3-nji orun — telewizor);

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 5-nji ýyl harby talyby Mekan Rozmämmedowiç Nurmämmedowy (3-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Serdar Agöýliýewiç Guzyçyýewi (3-nji orun — telewizor);

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Ýunus Nurmuhammedowiç Allanazarowy (3-nji orun — telewizor).

2. Şu Kararyň birinji böleginde görkezilen maksatlar üçin çykdajylary Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaş alymlary goldamak boýunça gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow