Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
Ykdysadyýet
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
Çap edildi 06.02.2023
2385

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, BAE-niň, Özbegistanyň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini hem-de gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Ermenistanyň, Irlandiýanyň we Serbiýanyň telekeçilerine boýalan tüýjümek önümler, nah ýüplük, buýan köküniň gury ergini we portlandsement ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň telekeçileri jemi bahasy 25 million 396 müň manatdan gowrak bolan, nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 75 million 500 müň manada deň bolan “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen gyzdyrylan nebit koksuny hem-de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gaplaýyş plýonkasyny satyn aldylar.

Soňky habarlar
01.04
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi
31.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmenistanyň Prezidenti Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady
31.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasyny gutlady
31.03
Arkadag şäheriniň döwlet arhiwi döredildi
31.03
Pudagara topar Aşgabatdaky zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljerer
30.03
Obasenagat toplumynyň netijeliligi — azyk bolçulygynyň binýady
30.03
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň häkimliginiň adyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
top-arrow