Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
Çap edildi 31.01.2023
496

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy,

türkmen halkynyň Milli Lideri

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Siziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegiňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy kabul ediň!

Size mahsus bolan parasatlylygyň, öňdengörüjiligiň, döwlet işgäriniň baý tejribesiniň geljekde hem Türkmenistanyň ähli ulgamlarda okgunly ösüşine, halkara giňişlikde ýurduňyzyň abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam etjekdigine ynanýaryn.

Minsk bilen Aşgabadyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän gününde içeri syýasatda şunuň ýaly möhüm özgertmeleriň bolup geçendigini bellemek gerek. Siziň geljekde hem belarus-türkmen köpugurly hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegi ugrunda tagalla etjekdigiňize ynanýaryn.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk we täze jogapkärli wezipäňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň halkyna bolsa bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Aleksandr Lukaşenko,

Belarus Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow