Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen pälwanlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşynda sekiz medala mynasyp boldular
Sport
Türkmen pälwanlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşynda sekiz medala mynasyp boldular
Çap edildi 02.12.2022
4331

Türkmen agyr atletikaçylary Türkiýanyň Ankara şäherinden meşhur ştangaçy Naim Süleýmanoglunyň hormatyna bagyşlanan halkara ýaryşyndan Watanymyza sekiz medal getirdiler.

Silkip galdyrmakda, itekläp galdyrmakda we ikileýin görnüşde kümüş medallaryň üçüsi Ogulgerek Amanowa gowşuryldy. Bu baýraga ol 55 kilograma çenli agram derejesinde mynasyp boldy. Silkip galdyrmakda ildeşimiz 70 kilogram agramy, itekläp galdyrmakda 85 kilogram agramy göterdi, bu bolsa görnüşleriň ikisiniň jeminde 155 kilograma deň boldy.

Medallaryň üçüsini – bir kümüş we iki bürünç medallary Atajan Daýyýew eýeledi. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby bu üstünligi 109 kilogramdan ýokary bolan iň agyr agram derejesinde gazandy. Şunda baýraklar ugrunda 4 türgen güýç synanyşdy. Silkip galdyrmakda A.Daýyýew ikinji netijäni (156 kilogram), itekläp galdyrmakda üçünji netijäni (190 kilogram) görkezdi. Ol iki görnüşiň netijesinde 346 kilogram toplap, ikinji bürünç medalyny gazandy. Bu görkeziji Gresiýanyň Iraklion şäherinde ýetginjekleriň arasynda geçirilen dünýä ýaryşynda gazananyndakydan 24 kilogram azdyr. Şonda Atajan itekläp galdyrmakda, 208 kilogram netije bilen bürünç medal gazanypdy.

Türkmenistanyň toparyna itekläp galdyrmakda (149 kilogram) hem-de iki görnüş boýunça (274 kilogram) ýene-de bürünç medallaryň ikisini 67 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Hydyrberdi Ýagmyrow gazandy.

Kolumbiýanyň Bogota şäherinde 2022-nji ýylyň 5 – 16-njy dekabr aralygynda geçiriljek dünýä çempionaty türkmen ştangaçylary üçin nobatdaky synag bolar. Munuň özi agyr atletikaçylar üçin Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna tarap ýolda ilkinji ygtyýar beriş ýaryşy bolar.

Soňky habarlar
15.04
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda
15.04
S.Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Döwlet Baştutanymyz Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi
15.04
M.Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady
15.04
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy
15.04
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
top-arrow