Baş sahypa
\
Sport
\
Türgenlerimiz Hindistanda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda ýene iki medal gazandylar
Sport
Türgenlerimiz Hindistanda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda ýene iki medal gazandylar
Çap edildi 30.11.2022
3048

Hindistanyň Puna şäherinde geçirilýän  kuraş boýunça 13-nji  dünýä çempionatynda türkmenistanly zenan türgenleri ýene iki medal gazandylar.

Kümüş medala Lebap welaýatynyň Bedenterbiýe we sport Baş müdirlginiň 2-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallymy Aýşirin Haýdarowa 48 kilograma çenli agram derejesinde mynasyp boldy.

Lebap welaýatynyň Bedenterbiýe we sport Baş müdirlginiň 7-nji sport mekdebiniň tälimçi mugallymy Aýnur Amanowa 52 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medalyň eýesi boldy.

Mundan öň Türkmenistanyň toparyndan Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Aziza Gurbanowa 78 kilograma çenli agram derejesinde birinji bürünç medaly eýeläpdi.

Kuraş  boýunça  13-nji dünýä çempionatyna Türkmensitanyň zenanlar topary 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň şu görnüşinde kümüş medal eýelän Şirin Kubaýewanyň ýolbaşçylygnda taýýarlandy.

Soňky habarlar
31.05
Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy
31.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi
31.05
Gahryman Arkadagymyz we Eýranyň Prezidenti söwda-ykdysady we energetika hyzmataşdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar
31.05
Aşgabat we Tähran Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösdürýärler
31.05
Türkmenistan we Eýran Owganystana ýardam bermegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
30.05
Türkmenistan — Eýran: köpasyrlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýoly bilen
30.05
Abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap
30.05
Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi we Bilelikdäki Jarnama kabul edildi
30.05
Tähranda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň Prezidenti bilen duşuşdy
30.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň Parlamentiniň Başlygy bilen duşuşdy
top-arrow