Baş sahypa
\
Sport
\
Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy
Sport
Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy
Çap edildi 28.11.2022
3383

Kuraş boýunça Hindistanyň Puna şäherinde başlanan 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň topary ilkinji bürünç medaly gazandy. Ony Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 78 kilograma çenli agram toparynda çykyş edýän ikinji ýyl talyby Aziza Gurbanowa gazandy. Bu ýaryşda ildeşimiz Koreýa Respublikasynyň we Özbegistanyň wekillerinden asgyn geldi.

Hindistanda geçýän dünýä çempionaty 61 ýurtdan 178 türgeni bir ýere jemledi. Oňa Türkmenistandan 13 türgen (7 erkek we 6 zenan) gatnaşýar.

Ýygyndy toparymyzyň tälimçileri 60 kilograma çenli agram toparynda 2019-njy ýylda dünýä çempiony bolan Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 5-nji ýyl talyby Şamuhammet Gurbanowa uly umyt baglaýarlar. Lebap welaýatyndan 25 ýaşly sport ussady 2017-nji ýylda Türkiýede geçirilen dünýä çempionatynda ikinji orny eýeledi. Iki ýyldan soň Koreýa Respublikasynda geçirilen dünýä çempionatynyň jemleýji tutlyşykda ol Özbegistanyň wekilinden galdy, ýöne soň aýan bolşuna görä, özbegistanly pälwan dopinge garşy düzgüni bozandygy sebäpli, ýaryşdan çykarylypdyr, netijede dünýä çempiony diýen at Şamuhammet Gurbanowa berildi.

Soňky habarlar
29.05
Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine gutlag haty iberildi
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
28.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda
28.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
28.05
Hökümetara türkmen-gruzin toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy
28.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar
28.05
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
28.05
Magtymgulynyň golýazmalar toplumy “Dünýäniň hakydasy” halkara sanawyna girizildi
27.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna
26.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
top-arrow