Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Sport
Türkmen taýboks ussatlary Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Çap edildi 27.11.2022
1651

Türkmen türgenleri şu gün Antaliýada (Türkiýe) tamamlanan taýboks boýunça halkara ýaryşynda bäş – 1 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medal gazandylar.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky Döwlet komitetinde habar bermegine görä, Türkiýede geçen ýaryşa 32 döwletden 756-dan gowrak türgen gatnaşdy. Türkmenistandan wekilçilik eden 9 türgeniň bäşisi baýrkalara mynasyp boldular.

Toparymyzdan altyn medaly 86 kg çenli agramda Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebinde taýboks boýunça tälimçi mugallymy Mustafa Saparmyradow gazandy.

Kümüş baýragy Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Bäşim Bäşimow (60 kg çenli) we şu ýokary okuw mekdebiniň talyplary Muhammet Jumamyradow (81 kg çenli) we Döwletmyrat Güýjow (91 kilogramdan agyr) agramlarda eýelediler. Muhammet 5-nji ýyl, Döwletmyrat – 4-nji ýyl talyplarydyr.

Bürünç medala Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 4-nji sport mekdebinde kikboks boýunça tälimçi mugallymy Muhammetberdi Röwşenow (91 kg çenli agramda) mynasyp boldy.

Soňky habarlar
31.05
Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy
31.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi
31.05
Gahryman Arkadagymyz we Eýranyň Prezidenti söwda-ykdysady we energetika hyzmataşdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar
31.05
Aşgabat we Tähran Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösdürýärler
31.05
Türkmenistan we Eýran Owganystana ýardam bermegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
30.05
Türkmenistan — Eýran: köpasyrlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýoly bilen
30.05
Abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap
30.05
Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi we Bilelikdäki Jarnama kabul edildi
30.05
Tähranda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň Prezidenti bilen duşuşdy
30.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň Parlamentiniň Başlygy bilen duşuşdy
top-arrow