Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmenistanyň tennis boýunça çempionlary kesgitlendi
Sport
Türkmenistanyň tennis boýunça çempionlary kesgitlendi
Çap edildi 19.11.2022
2141

«Aşgabat» stadionynyň kortlarynda geçirilen Türkmenistanyň tennis boýunça çempionaty Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan 128 türgeni (86 erkek we 42 zenan) bir ýere jemledi.

Ýeňijiler ýekelik we jübütlik oýunlarynda kesgitlendi.

Erkekleriň finalynda Ýuriý Rogusskiý Gurbanberdi Gurbanberdiýewi iki setde ýeňmek bilen (6:4, 6:4), Türkmenistanyň iň gowy tennisçisi diýen ada mynasypdygyny subut etdi. Netijede, Ýuriý Rogusskiý 5-nji gezek ýurdumyzyň çempiony boldy. Ilkinji üçlügiň ahyrky ornuny 3-nji ýer ugrundaky oýunda Hajymyrat Çaryýewi ýeňen (6:2; 6:3) Meýlis Orazmuhammedow eýeledi.

Zenanlar ýaryşynda 12 ýaşly Ilima Guseýnowa finalda Jennet Hallyýewanyň şägirdi Aýşa Bikbulatowadan üstün çykmak bilen (6:2, 7:5), hakykatdan-da, şowhunly üstünlik gazandy. Geçen aýda bu zehinli tennisçiniň 12 we 14 ýaşly türgenleriň arasynda milli çempionatda ýeňiji bolandygy bellärliklidir. Indi bolsa, ýaşlygyna garamazdan, milli rekord goýmak bilen, ilkinji gezek zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň çempiony boldy.

Ilima Guseýnowa Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň we «Aşgabat» klubynyň baş türgenleşdirijisi Mirali Gasanowyň ýolbaşçylygynda sport ussatlygyny kämilleşdirýär. Indi ol ýeri ýakyn günlerde kesgitlenip, 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda geçiriljek Aziýa çempionatyna (U-14) taýýarlanyp başlar.

Milli birinjilik ýaryşynyň bürünç medalyna 3-nji ýer ugrundaky oýunda Kseniýa Zubkowany ýeňen (6:2; 6:3), Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Maral Ahmedowa mynasyp boldy.

Erkekleriň arasynda geçirilen jübütlik bäsleşiginde finalda Meýlis Orazmuhammedowdan we Hajymyrat Çaryýewden üstün çykmak bilen (6:4, 4:6, 10:8) Ýuriý Rogusskiý we Atlymyrat Gurbanow öňe saýlandylar.

Zenanlar jübütliginde bolsa Aýşa Bikbulatowa we Rožan Garajaýewa finalda Bahar Toýmyradowa bilen Sülgün Hemraýewany utan (6:4, 6:2) iň ökde tennisçi boldular.

Soňky habarlar
29.05
Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine gutlag haty iberildi
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
28.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda
28.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
28.05
Hökümetara türkmen-gruzin toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy
28.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar
28.05
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
28.05
Magtymgulynyň golýazmalar toplumy “Dünýäniň hakydasy” halkara sanawyna girizildi
27.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna
26.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
top-arrow