Baş sahypa
\
Sport
\
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
Sport
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
Çap edildi 15.04.2024
705

Türkmenistanyň «Galkan» toparynyň hokkeýçileri şu gün Aşgabatda açylan halkara ýaryşda Bahreýniň toparyny 8:1 hasabynda utup, ýeňiş gazandylar.

Ýaryşa iki toparça bölünen 10 topar gatnaşýar. «A» toparçada: «Galkan» (Türkmenistan), «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn), «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Oman Nationals» (Oman) we «Feniks» (Özbegistan), «B» toparçada: «Volat» (Belarus), «Aqmola» (Gazagystan), «Dordoi» (Gyrgyzystan), «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy), «Team-Turkiye» (Türkiýe) toparlary çykyş edýärler.

Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» topary Bahreýn toparyna garşy ilkinji oýna güýçli başlady. Duşuşygyň 3-nji minudynda 20 ýaşly Nowruz Baýhanow derwezebana al salyp, toparymyzdan ilkinji bolup şaýbany saldy. Şondan bir minutdan soň Pawel Barkowskiniň urgusyndan ikinji şaýba myhmanlaryň derwezesine girdi. Iki minutdan soň, Aleksandr Wahowskiý üçünji şaýbany geçirdi. Birinji döwür gutarmanka Begenç Döwletmyradow we Arslan Geldimyradow ýene iki şaýba saldylar we toparlar 5:0 hasabynda «Galkanyň» haýryna arakesmä çykdylar.

Ikinji döwürde oýnuň depgini birneme peseldi, Bahreýniň hokkeýçileri mundan peýdalanyp derwezämize bir şaýba geçirdiler. Şeýle bolsa-da, duşuşygyň üçünji 20 minudynda türkmen topary ýene-de gaýrata galdy we garşydaşynyň derwezesine ýene üç şaýba geçirdi. Döwlet Hydyrowyň meýdançanyň ortasynda uzak aralykdan salan altynjy şaýbasy gaty täsirli boldy. Soňra Arslan Nuryýew tapawutlandy. Baýmyrat Baýmyradow oýnuň soňky minudynda soňky şaýbany saldy.

Şondan öň «A» toparçadaky beýleki bir duşuşykda Özbegistanyň «Feniksi» «Oman Nationals» toparyny 11:3 (6:1, 1:0, 4:2) hasabynda utdy. Bu oýunda ýaryşyň ilkinji şaýbasyny ýeňijilerden 16 ýaşly Behruz Najmiýew saldy.

«B» toparçada şu gün «Aqmola» (Gazagystan) we «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) ilkinji ýeňşini gazandylar. Gazagystanlylar «Team-Turkiye» (Türkiýe) toparyny 5:3 (0:1, 2:1, 3:1), russiýalylar Gyrgyzystanyň «Dordoi» toparyny 8:3 (1:4, 2:1, 0:3) hasabynda ýeňdiler.

Ýaryş dowam edýär.

Soňky habarlar
27.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
26.05
Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.05
Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip
26.05
Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri
25.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.05
Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi
top-arrow