Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
Sport
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
Çap edildi 06.06.2023
1322

Paýtagtymyzda geçirilýän 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynda ýurdumyzyň tennisçileri ikinji ýeňşini baýram etdiler.

Gyrgyzystanyň ýygyndysyny 3:0 hasabyndaky ýeňiş bilen üstünlikli başlan Ýuriý Rogusskiýniň ýolbaşçylygyndaky milli toparymyz şu gün Owganystanyň ýygyndysyny hem şu hasap bilen ýeňmegi başardylar. Umumy ýeňiş üçin ildeşlerimize bary-ýogy 43 minut ýeterlik boldy. Oýnuň ykbaly ýaş tennisçilerimiz Aly Geldiýewiň we Süleýman Hudaýberdiýewiň ýekelikde geçiren duşuşyklarynda mälim boldy. Olar geçirilen duşuşyklarda garşydaşlaryna bir utuk hem gazanmaga mümkinçilik bermediler.  Aly Geldiýew owganystanly tennisçi Döwran Muhammet Gurbandan – 6:0, 6:0 hasabynda, ildeşimiz Süleýman Hudaýberdiýew hem garşydaşy Muzammilom Aýoubiden şu hasapda öňe saýlanmagy başardylar. 

Bu gezekki oýun biziň üçin ýeňil geçdi – diýip, 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynda ýurdumyzyň oglanlar ýygyndysynyň kapitany Ýuriý Rogusskiý belledi.  - Sport ýaryşynyň Gyrgyzystanyň topary bilen geçiren ilkinji duşuşygymyzda, biziň toparymyzyň agzalarynyň hereketlerinde gowy netijeler üçin uly jogapkärçilik we tolgunma duýuldy. Elbetde, 4 müň tomaşaçyly uly ýaryş zalynda çykyş etmek örän tolgundyryjy boldy. Muňa garamazadan topar agzalary başlangyç tolgunma hötde gelip, geçirilen 3 oýunda gyrgyz tarapyna diňe 3 utuk gazanmaga maý berdiler. 

Şu günki geçirilen beýleki duşuşyklarda, Özbegistanyň ýetginjek oglanlar we gyzlar toparlary 3:0 hasabynda Gyrgyzystanly bäsdeşlerini ýeňdiler. Gazagystanyň oglanlar we gyzlar toparlary hem täjigistanly garşydaşlaryndan 3:0 hasabynda üstün çykdylar.

Ertir, sport ýaryşynyň 3-nji gününde Türkmenistanyň ýaş tennisçi topary gazagystanly garşydaşlary bilen oýunlary geçirerler. Olimpiýa şäherjiginiň beýleki tennis kortlarynda bolsa Gyrgyzystan bilen Täjigistanyň toparlary, Özbegistan bilen hem Owganystanyň toparlary duşuşarlar.

Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow