Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Çap edildi 28.05.2023
1459

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe we ýurduň ähli doganlyk halkyna Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Häzirki wagtda Azerbaýjan Respublikasy sebit we halkara işlerde möhüm orny eýeläp, ilerlemek we depginli özgermek ýoly bilen ynamly öňe barýar” diýlip, hormatly Prezidentimiziň gutlag hatynda bellenilýär. Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ep-esli işjeňleşdirilendigini hem-de täze mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň umumy bähbitlere laýyklykda, mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ilham Aliýewe berk jan saglyk, bagtyýarlyk, jogapkärli döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlikleri, Azerbaýjanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we gülläp ösüş arzuw etdi.

Soňky habarlar
21.06
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
21.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutlady
20.06
Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň innowasion ýoly
20.06
Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20.06
Mejlisde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi
19.06
Oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi — azyk bolçulygynyň kepili
18.06
2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
18.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
17.06
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
17.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
top-arrow