Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular
Sport
Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular
Çap edildi 25.03.2023
1474

Ýakynda goňşy we dostlukly ýurt Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde sportuň Taekwondo ITF görnüşi boýunça 1-nji Merkezi Aziýa çempionaty geçirildi. Ýaryşa Türkmenistanyň türgenleri hem gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler.

Sebit derejesinde geçirilen bu halkara ýaryşynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etmegi başaryp, dürli gymmatlyga eýe bolan medallaryň ençemesini gazandylar. Olaryň bellenen görnüşler boýunça degişli garşydaşlary bilen görkezen çykyşlarynyň netijeleri Watanymyzyň sportda gazananlarynyň üstüni ýetirdi.

Şeýlelikde, ýaryşyň umumy netijesinde, Türkmenistana wekilçilik eden taekwondoçylaryň topary 10 sany altyn, 2 sany kümüş, 7 sany bürünç medallary gazanmagy başardylar. Olar jemi 19 medal gazanyp Watanymyza dolandylar.

Bu üstünlik ýurdumyzda ussat türgenleri taýýarlamakda ähli tagallalary etmäge, giň şertleri döretmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň netijesidir.

Soňky habarlar
15.04
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.B.ABDYLLAÝEW hakynda
15.04
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.K.TAGANOW hakynda
15.04
S.Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Döwlet Baştutanymyz Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasarlaryny wezipä belledi
15.04
M.Öwezmyradow Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
15.04
Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady
15.04
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy
15.04
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
top-arrow