Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen dzýudoçysy Saraýewoda geçirilen Ýewropa ýetginjekler Kubogynda altyn medal gazandy
Sport
Türkmen dzýudoçysy Saraýewoda geçirilen Ýewropa ýetginjekler Kubogynda altyn medal gazandy
Çap edildi 19.03.2023
1417

Saraýewoda (Bosniýa we Gersegowina) başlanan Ýewropa ýetginjekler Kubogynda türkmen dzýudoçysy Serdar Rahymow altyn medal gazandy. Bu ajaýyp üstünlige Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 1-nji ýyl talyby «Iň güýçli» diýen at ugrunda 13 ýurtdan 27 türgeniň gatnaşýan ýaryşynda 66 kilograma çenli agram toparynda gazandy.

Ilkinji göreşde ildeşimiz «Wazari» bahasy hasabyna 2019-njy we 2020-nji ýyllarda Ýewropa Kubogynyň bürünç medalynyň eýesi, 19 ýaşly Walerio Ferrony (Italiýa) ýeňdi. Soň ol 2022-nji ýylyň Ýewropa ýetginjekler Kubogynyň bürünç medalynyň eýesi Kşiştof Klimkiýewiçden (Polşa) üstün çykdy.

Çärýek finalda Serdar Rahymow «Wazariniň» netijesinde Marko Loýaniçiçden (Serbiýa) üstün çykdy. Ýarym finalda ol 36 sekuntda bu ýaryşyň bürünç medalçysy Ýuwal Odin Levenşteýni (Ysraýyl) ipon (aýdyň ýeňiş) bilen ýeňdi, finalda bolsa 2 minut 46 sekuntda Flawius Lunguny-da (Rumyniýa) ipon bilen ýeňdi.

Bu, türkmenistanly 18 ýaşly birinji derejeli türgeniň şu aýda halkara ýaryşlarda gazanan ikinji uly üstünligidir. Bir hepde şondan öň ol Rimde (Italiýa) geçen Ýewropanyň açyk çempionatynda finalda 2 «Wazari» bahasynyň hasabyna diňe 2022-nji ýylda Saraýewoda geçirilen Ýewropa Kubogynyň 21 ýaşly bürünç medalçysy Beýik Britaniýaly Çarli Ýaňgudan ýeňlip, kümüş medal gazandy,

Serdar Rahymow dzýudo göreşi bilen meşgullanmaga ilkinji tälimçisi Baýram Şerapowyň halypalygynda Hojambazda (Lebap welayaty) başlapdy. Häzirki wagtda ol Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Gahryman Amandurdyýewiň ýolbaşçylygynda sport ussatlygyny kämilleşdirýär.

Saraýewoda iki gün dowam eden Ýewropa–2023 ýetginjekler Kubogy dört yklymyň 18 ýurdundan 268 türgeni (166 erkek we 102 zenan) bir ýere jemledi, olar 7 erkek we 7 zenan agram toparynda 14 medal ugrunda bäsleşýär.

Bu ýaryşa Türkmenistanyň toparynda 13 dzýudoçy (10 erkek we 3 zenan) gatnaşýar.

Soňky habarlar
31.05
Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy
31.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi
31.05
Gahryman Arkadagymyz we Eýranyň Prezidenti söwda-ykdysady we energetika hyzmataşdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar
31.05
Aşgabat we Tähran Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösdürýärler
31.05
Türkmenistan we Eýran Owganystana ýardam bermegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
30.05
Türkmenistan — Eýran: köpasyrlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýoly bilen
30.05
Abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap
30.05
Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi we Bilelikdäki Jarnama kabul edildi
30.05
Tähranda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň Prezidenti bilen duşuşdy
30.05
Gahryman Arkadagymyz Eýranyň Parlamentiniň Başlygy bilen duşuşdy
top-arrow