Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi
Çap edildi 30.11.2022
505

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we ýurduň ähli halkyna Hytaý Halk Respublikasynyň ozalky Başlygy, görnükli syýasy hem-de döwlet işgäri Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz hatynda: “Ol durmuş-ykdysady ösüşde uly üstünlikler gazanan we halkara giňişlikde ýurduň at-abraýyny belende galdyran, maksada okgunly ýolbaşçy hökmünde hytaý halkynyň taryhyna girdi” diýip belledi.

Hormatly Prezidentimiz şu agyr pursatda merhumyň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna gynanjyny, medet beriji sözlerini beýan etdi.

Soňky habarlar
06.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
05.02
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
05.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
05.02
Döredijilikli syýasat täze üstünlikleriň gözbaşydyr
04.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
03.02
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.A.USSANEPESOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.G.HOJAMGULYÝEW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.A.MUHAMMEDOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.S.SÖÝÜNOW hakynda
top-arrow