Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
Çap edildi 30.11.2022
393

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Awstriýa bilen Türkmenistanyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Tomas Şuller-Götzburgy Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim.

Onuň ýokary şahsy häsiýetleri öz hormatly wezipesini ýerine ýetirende, Siziň Alyhezretiňiziň ynamyňyza we hormatyňyza mynasyp bolmaga çalyşjakdygyna ynanmaga mümkinçilik berýär. Şunuň bilen baglylykda, jenap Şuller-Götzburgy hoşniýetlilik bilen kabul etmegiňizi hem-de onuň meniň adymdan ýa-da Awstriýanyň Federal Hökümetiniň adyndan Size habar berjek ähli zatlaryna doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize abadançylyk we Türkmenistana gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy, şeýle-de Size belent hormat goýýandygym hem-de tüýs ýürekden dostluk baradaky ynandyrmalarymy beýan edýärin.

Aleksandr Wan der Bellen,

Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti.

Soňky habarlar
06.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
05.02
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
05.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
05.02
Döredijilikli syýasat täze üstünlikleriň gözbaşydyr
04.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
03.02
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.A.USSANEPESOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.G.HOJAMGULYÝEW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.A.MUHAMMEDOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.S.SÖÝÜNOW hakynda
top-arrow