Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti “John Deere” kompaniýasynyň wekilini kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti “John Deere” kompaniýasynyň wekilini kabul etdi
Çap edildi 28.09.2022
701

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin köp sanly daşary ýurtly myhmanlaryň hatarynda ýurdumyza gelen “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we seýilgäh enjamlary bölüminiň ýolbaşçysy Markwart fon Pentsi kabul etdi.

Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady we berk jan saglyk, rowaçlyk, türkmen halkynyň bähbidine alyp barýan tutumly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň dünýä işewürliginiň, şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdebaryjy wekilleri bilen özara bähbitli halkara işewürlik gatnaşyklary üçin hemişe açykdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda oba hojalygynyň önümçilik kuwwatynyň artdyrylmagyna uly ähmiýet berilýändigini, bu pudagyň ösdürilmeginiň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we ilatyň hal-ýagdaýyny durnukly gowulandyrmak bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny nygtap, “John Deere” kompaniýasynyň ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň öňden gelýän ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridigini, ýurdumyza getirilýän tehnikalaryň işiniň netijeliligine bolsa ekerançylarymyzyň ýokary baha berýändigini belledi.

Söhbetdeşligiň dowamynda işewür döwlet Baştutanymyza ozal gazanylan ylalaşyklaryň çäklerinde alnyp barylýan işler barada habar berdi hem-de kompaniýanyň hyzmatdaşlygy giňeltmegi we Türkmenistana getirilýän oba hojalyk tehnikalarynyň, şol sanda ýerli toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ekiş we hasyl ýygnaýjy tehnikalaryň görnüşlerini artdyrmagy maksat edinýändigini belledi.

Işewür hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bilen ýene-de bir gezek gutlap, özünde uly täsir galdyran baýramçylyk çärelerine gatnaşandygyna örän şatdygyny belledi.

Duşuşygyň ahyrynda kompaniýanyň wekili hormatly Prezidentimize bildirilýän ynam üçin hoşallygyny beýan etdi hem-de “John Deere” kompaniýasynyň netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Soňky habarlar
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Hormatly Prezidentimiziň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşdy
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
21.09
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: ösüşiň ileri tutulýan ugurlary
21.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
20.09
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХХV maslahatyny çagyrmak hakynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň KARARY
20.09
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak hakynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň KARARY
20.09
Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi
20.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary hem-de Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory iş saparlaryny amala aşyrdylar
top-arrow