Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

10.05.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.


09.05.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy.


09.05.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasaryny kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasary, general-polkownik Aleksandr Fomini kabul etdi.


09.05.2020 | Astrahan oblastynyň gubernatory türkmen Liderine muzdsuz iberen önümleri üçin hoşallyk bildirdi

Size uly hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan hem-de öz adymdan Türkmenistanyň şu çylşyrymly döwürde biziň sebitimize zerur kömegi öz wagtynda berendigi üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etmäge rugsat ediň.


09.05.2020 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!


09.05.2020 | Ýeňiş baýramy mynasybetli döwlet Baştutanynyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň!


08.05.2020 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi.


08.05.2020 | Owganystanyň Farýab welaýatynyň ilaty türkmen Liderine ynsanperwer kömegi üçin hoşallyk bildirdi

Farýab welaýatynyň häkimliginiň we parahatçylyk söýüji, hoşniýetli ilatynyň adyndan Siziň Alyhezretiňize birnäçe ýyllaryň dowamynda Owganystanyň halkyna, aýratyn-da, biziň welaýatymyza dürli ulgamlarda köp ýyllaryň dowamynda berýän ynsanperwer kömegiňiz üçin hoşallyk bildirýäris hem-de bu goldawyň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigine ynanýarys.


08.05.2020 | Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryny we uruşda wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryny gutlamak dabarasy boldy

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň öňüsyrasynda paýtagtymzyzň «Mekan» Köşgünde uruş weteranlaryny we wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryny gutlamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda olara «1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna» ýubileý medalyny we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.


08.05.2020 | Saglygy goraýyş ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde «Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk» mowzugy boýunça wideomaslahat geçirildi. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter