Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Nowruz baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi

Aşgabat, 20-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyndan, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryndan Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi.


20.03.2015 | Resmi habarlar 20-nji Mart

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, döwletiň we jemgyýetiň durmuş-ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmagy üçin has oňaýly şertleri döretmek hem-de ýaşlarda ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmek, watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, zähmete söýgini terbiýelemek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasy tassyklanyldy.


20.03.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 20-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan wezipelere garaldy, ony mundan beýläk-de okgunly ösdürmek we döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasatynyň beýleki möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


20.03.2015 | Döwletliler köşgünde bolan dabara

Aşgabat, 20-nji mart (TDH). Nowruz baýramynyň öň ýanynda paýtagtymyzyň Döwletliler köşgünde terbiýe alýanlara ýene bir sowgat gelip gowuşdy. Şu gün nobatdaky “SCANIA” awtobusy olaryň ygtyýaryna berildi.


19.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Tunis Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Tunis Respublikasynyň Prezidenti jenap Beži Kaid Es-Sebsä Tunis şäherinde bolup geçen, köpsanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi.


19.03.2015 | Biziň watandaşlarymyz halkara ýaryşlarynda uly üstünlik gazandylar

Halkara sport giňişliginde türkmenistanlylaryň üstünlikli çykyşlaryny alyş guşakly göreşiň we taekwondo söweş sungatynyň (WTF) ussatlary dowam etdiler. Ýaryşlaryň ikisiniň netijeleri boýunça ýurdumyzyň sport üstünlikleriniň medallaryň 15-si—2 altyn, 7 kümüş we 6 bürünç medallar bilen üsti ýetirildi. Türgenler bu üstünligini Nowruz baýramyna bagyşladylar.


19.03.2015 | Magtymgulynyň şygryýeti tutuş adamzadyň baýlygydyr

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän “Miras” ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


19.03.2015 | Türkmen-koreý işewürler maslahaty

şgabat, 19-njy mart (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we Koreýanyň halkara söwdasy assosiasiýasy tarapyndan guralan türkmen-koreý işewürler maslahaty boldy. Koreýa Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyga ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.


19.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Aşgabat, 19-njy mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Türkiýe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şewki Mütewelliogluny kabul etdi.


18.03.2015 | “Ahal” AFK-2014 Kubogynyň finalçysyndan üstün çykdy

Aşgabat, 18-nji mart (TDH). “Ahal” toparynyň futbolçylary Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň toparlaýyn tapgyrynda şu gün Yragyň iň güýçli toparlarynyň biri “Erbilden” 2:1 hasabynda üstün çykdy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter